Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama congratulates president Murmu on her 66th birthday
 • China places stringent restrictions on access to sacred Tibetan religious site in Golok
 • Tibetans worldwide hold prayer vigils for Dalai Lama’s successful knee surgery
 • Xi’s visit to Tibetan areas in Qinghai shows continuation of his Sinicization policy
 • Australian Tibetan protestor hospitalized after attack by China supporter during Li Qiang’s visit
 • US approves new $360 million arms sale to Taiwan for drones, related equipment

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༦།༢༠

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ Murmu མཆོག་གི་སྐྱེས་སྐར་ཉིན་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ། མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་གནས་ཆེན་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་རུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས།
 • བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་པུས་སྨན་བཅོས་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་འདུག
 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཚོ་སྔོན་ལྟ་སྐོར་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་མཁྲེགས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་རེད།
 • ཨོ་གླིང་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་རྒྱ་ནག་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཉེས་རྡུང་གིས་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་དགོས་བྱུང་འདུག
 • ཨ་རིས་ཐའེ་ཝན་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༦༠ ལྷག་གི་གོ་ལག་ཚོང་འགྲེམས་བྱ་རྒྱུ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཁེ་ཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་རྟོག་ཞིབ་སླད་མི་གྲངས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་དང་འབྲེལ་དེ་རིང་ལས་དོན་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུགསྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གཅིག་ལྕོགས་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་གཡང་མ་གཏོགས་མཐོང་གི་མེད་སྟབས་མ་འོངས་པར་ཁུངས་འཁྱོལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་པ་གནང་སྟེ་ལམ་སྟོན་གནང་ཚེ་ལས་གཞི་མཇུག་སྐྱོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་རྗེས། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མང་མོས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་དོན་ལྟར། དེ་རིང་སྔ་དྲོ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཁེ་ཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པོའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཚོགས་ཆུང་ནང་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། སྤྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ Rahul Joshi ལགས་བཅས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོར་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་དང་དྲུང་ཆེར་སྤྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དེ་སྐབས་ ༡༧ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་གོང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུགགཞི་རྩའི་སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐོག་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དོགས་འདྲི་དང་དགོངས་འཆར་མང་དག་ཅིག་གནང་ཡོད་པའི་ཁྲོད། ཁག་གཅིག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། ལ་ལས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གངས་ལྗོངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་མུ་མཐུད་གནས་པར་ཐུགས་འདོད་གནང་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་སྐོར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།གང་ལྟར་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་ལས་ཉིན་མཐའ་མར་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ནང་གསལ་ལ་གཞིགས་ན། ཚོགས་ཆུང་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་གནས་ཡུལ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མ་འཛུགས་བྱ་ཕྱོགས། ད་ལྟའི་གནས་བབ། མ་འོངས་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཡོང་ཐུབ་མིན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཁ་གསལ་ཞིག་སྐབས་ ༡༧ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་གོང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཁ་གསལ་ཞིག་མ་འབྱུང་བར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་དོན་རྣམས་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་པ་བཅས་འཁོད་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།