Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

གནད་ཡོད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་སྐོར་ཞིག་ལ་བོད་དོན་གསུང་བཤད།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཡོ་རོབ་སུད་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་དང་སློབ་ཕྲུག་སྐོར་ཞིག་ལ་བོད་དོན་གསུང་བཤད་གནང་འདུགཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སུད་སི་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Benjamin W. Moeling ལགས་སོགས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་འདུགསྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སྐུ་ཞབས་ Michael Van Walt Van Praag ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཇི་ནི་ཝའི་ Graduate Institute ཞེས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་ཁྲིམས་ཐོག་གི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་སྐོར་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ་སློབ་མ་རྣམ་པའི་བཀའ་འདྲིར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ Michael ལགས་ཀྱིས་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བདག་དབང་ཡོད་སྐོར་བཤད་བཞིན་པ་དེ་དག་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་སྐོར་སོགས་གསུངས་ཡོད།གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ནི་ Graduate Institute ཞེས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཨེ་ཤ་ཡ་སློབ་ཕྲུག་རང་འགུལ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་ལས་རིམ་ཁག་གྲུབ་ནས་ཉིན་རྒྱབ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་སུད་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་མ་འོངས་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་དང་འཆར་གཞི་ཇི་ཡོད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་སྦྲགས་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་བཀའ་འདྲིར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།གཞི་རྩའི་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༣༠ བར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ཨི་ཝ་ལི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཁུལ་དེར་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པའི་ IPAC ཞེས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ལྷན་ཞུགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་ནི་གོ་ལའི་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་ཆགས་འདོད་ཚེ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་དྲག་པོའི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་མཚམས་བཞག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གོ་ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་བར་མ་ཟད་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་དང་བོད་མི་བཅས་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད།སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ད་ཆ་སུད་སིད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ་ནང་ཚོགས་པའི་ཇི་ནི་ཝའི་བོད་དོན་གླེང་སྟེགས་ཐེངས་བཞི་པ་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད་སོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་འགྲུབ་དང་བསྟུན་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་སུད་སི་རྒྱལ་ས་ Bern དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་དང་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉིན་སུད་སི་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ Zürich ནང་དུ་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་ཟུར་དུ་གསུང་བཤད་དང་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་མཛད་རིམ་ཞིག་ཀྱང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཅས་སོ།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།