Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

གྷཱཾ་དྷཱི་མཆོག་གིས་བཏོན་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་དག་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷཱཾ་དྷཱི་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཏེ། བོད་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་ཁོང་གིས་བཏོན་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་གལ་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་།

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩༌༣༠ སྟེང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཕྱག་སྦྲེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ་མཆོག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་མཆོག ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་དཔེ་ཟུར་དབང་འདུས་ཚེ་རིང་ལགས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ་དང་སྲི་ཞུ་བ་དྲུང་གཞོན་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་སོགས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་གངས་སྐྱིད་སྲི་བཟློག་མཆོད་རྟེན་མདུན་ཐང་དུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྟེ་ཆེས་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་དམ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷཱཾ་དྷཱི་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུས་སོང་།

མཛད་སྒོ་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གྷཱཾདྷཱི་མཆོག་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཞེས་ཆེ་མཐོང་ཞུ་དོན་ནི་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་རྒྱ་གར་མི་མང་སྣེ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་དབྱིན་ཇིའི་གཞུང་ནས་རང་བཙན་རག་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་རྙོག་གང་འདྲ་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དང་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད་ལྷག་པར་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་རྙོག་གང་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་དེ་དག་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་བབ་དེ་མེས་པོ་དམ་པ་ཁོང་གིས་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོང་གིས་བཏོན་གནང་བའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤར་བསྐྱོད་དང་བདེན་པ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལྷག་དོན་ང་ཚོས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁོང་གིས་བཏོན་གནང་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་གལ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷཱཾདྷཱི་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་དང་འབྲེལ་དེ་རིང་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་ ༢ ཐོག་མེག་གྷན་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་གྲྭ་དང་ཡོངས་གླིང་སྔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་དང་མང་ཚོགས་ལ་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷཱཾདྷཱི་མཆོག་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༦༩ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།