Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།

Tibetan News Headlines

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་སུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
 • སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཁག་གསུམ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཡོ་རོབ་སེ་པེན་གྲོང་ཁྱེར་སྦར་སེ་ལོ་ནའི་བོད་མིར་གསུང་བཤད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བརྒྱུད་བོད་ནག་སུབ་གཏོང་བཞིན་པར་འགོག་རྒོལ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་རིགས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བཅིངས་གྲོལ་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་པར་མངོན་གསལ།

Wednesday 29/11/2023

 • Dalai Lama meets head of Himachal police officer and other ranks
 • Telo Rinpoche urges end to religious persecution in Tibet at IRFBA Ministerial in Prague
 • Tibetan MPs embark on advocacy programs in northern India
 • Sikyong Penpa Tsering addresses Tibetan community in Barcelona, Spain
 • China’s chief weapon in quashing identity of Tibetan people is not dystopian camps, but residential schools
 • In China, athletes as young as 7 in military training to ‘create iron army’

ཟླ་བ་འདི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ Washington DC ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ National Endowment for Democracy ཞེས་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ ༢༠༢༣ ལོའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་གང་ཟག་གཅིག་གི་སྙིང་སྟོབས་ཞེས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་གནང་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཉིད་མང་གཙོའི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གང་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་། ཡང་ན། རང་སྲོག་བློས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བར་མངོན་བསྟོད་ཚུལ་དུ་གཟེངས་རྟགས་དེ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

National Endowment for Democracy ཞེས་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ ༢༠༢༣ ལོའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ Olympic རྩེད་འགྲན་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་ནས་ས་གནས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དངོས་འབྱུང་གློག་བརྙན་འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པ་དེ་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བར་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་རྗེས་བཙོན་གྲོལ་བཏང་ཡང་། སླར་འཛིན་བཟུང་ཐེངས་གཉིས་བྱས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་གཙོས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་དུ་མ་ཞིག་དམར་གསོད་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་པར་མ་ཟད་བཙོན་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་པ་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྣམ་ཀུན་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ནའང་། སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་པ་ནམ་ཞིག་ཕམ་ཉེས་སུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་པ་དང་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ནི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མང་གཙོའི་དོན་གཉེར་བའི་ཚབ་མཚོན་གྱི་མངོན་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་གསོལ་སྩལ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་དང་། ལྷག་དོན་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་དུ་སྐུ་སྲོག་ཤོར་བའི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་རོགས་ཞེས་གཞེན་སྐུལ་གནང་འདུག་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་གིས་ད་དུང་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ ༢༠༢༣ ལོའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་ཐོག་ནས་མང་གཙོ་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་དྲ་རྒྱར་དེ་འབྲེལ་གནས་ཚུལ་གསལ་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོ་གཅིག་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་གོང་འཕེལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཟུང་སྦྲེལ་པ་དང་གནད་ཡོད་ལས་བྱེད་ ༡༠༠ ལྷག་མང་གཙོ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་པས་འཛིན་བཟུང་དང་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམས་ནི་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་དོན་དུ་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཕྱག་ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ནང་བ་མངོན་གསལ་གནང་ཡོད།

སུད་སིར་གནས་བཞུགས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།