Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

དམག་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་སྐོར་བཅར་འདྲི།

Tibetan News Headlines

  • འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དུ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ནས་གླེང་མོལ།

Saturday 02/03/2024

  • China’s dam projects in Tibet: Social and environmental impact

Center for Contemporary Studies in Security and Technology ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་བློ་མཐུན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་ The Diplomat གསར་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ནང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་དཔྱད་བརྗོད་ཅིག་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག

དཔྱད་བརྗོད་དེའི་ནང་འཁོད་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་སྐོར་ལ་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།