Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་དེ་ཨ་རི་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།  

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཨ་རིའི་ནང་ལོ་ལྟར་ Tibet lobby day འམ་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་ཁང་བཅས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བར་འདི་ལོའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོ་དེ་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ Washington DC དུ་གྲོས་ཚོས་འཐུས་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ཀྱང་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གཙོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་མི་མང་བཅར་རྒྱུ་རེ་ཞིག་སྒོ་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་སྟབས། དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུགའཕྲོད་བསྟེན་སྔོན་འགོག་དང་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོ་དེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ Washington DC ནང་འཚོགས་མི་དགོས་པར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ལྷན་དུ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀོད་འདུག་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོར་གཙོ་བོ་དོན་ཚོན་གསུམ་ཅན་གྱི་དགོས་འདུན་ཞིག་ཆེད་བཏོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་དང་། དེ་ཡང་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ Tibetan Policy and Support Act ཞེས་ཨ་རི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ཁྲིམས་འཆར་དེ་གང་མགྱོགས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པ་དང་། ཨ་རི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་དེར་མཚན་རྟགས་བསྐྱོན་ཏེ་ཁྲིམས་གཞིར་གཏན་འབེབས་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་ཨ་རི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གིས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོར་གཞིགས་ཏེ་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུ་གཙོས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་གི་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ནམ་ཐུག་ལ་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་དགོས་པ། གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་གཞག་གི་ཆེད་དུ་ད་བར་རོགས་དངུལ་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོར་གནང་བའི་རོགས་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་བཅས་དོན་ཚན་གསུམ་ཆེད་འབུལ་ཞུས་འདུགའདི་ལོའི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོ་འཆར་ཉེ་དང་བསྟུན་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ ཞབས་ Jim Mcgovern ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ Marco Rubio ལགས་རྣམ་གཉིས་ནས་བརྙན་ཐུང་བརྒྱུད་བསྒྲགས་གནང་འདུག་པ་དང་། ཨ་རིའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་གི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ Tom Lantos འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Jim Mcgovern ལགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོ་དེ་ནི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གནང་རྒྱུའི་ཆེས་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་འབྲེལ། ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་བརྒྱུད་དེ་བོད་མིར་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་གསོས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་དེ་སྔ་ཁོང་གིས་ཆེད་བཏོན་གནང་བའི་ Reciprocal Access to Tibet Act ཞེས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཁྲིམས་གཞིར་གཏན་འབེབ་གནང་བ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་གོང་དུ་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ Tibetan Policy and Support Act ཞེས་ཨ་རི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་ཡང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་བཞིན་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་དུ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མ་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཁྲིམས་གཞིར་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དུས་ལ་བབ་ཡོད་སྟབས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་འདུགདེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ Rubio ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཆེས་གནད་ཆེ་བའི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཞིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ད་བར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་འོག་བོད་མི་ཁྲི་ཚོ་མང་པོ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བཙན་གནོན་ཤུགས་ཆེར་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོ་རྡོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིསཀྱི་བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུར་བཞེངས་དགོས་པ་གསུངས་འདུགདེ་བཞིན་སྔ་ལོར་ཁོང་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་ Tibetan Policy and Support Act ཞེས་ཨ་རི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་གང་མགྱོགས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཁྲིམས་གཞིར་གཏན་འབེབ་ཡོང་རྒྱུར་རེ་བ་དང་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཞི་བདེར་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་འདུགཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ནས་ཞུ་སྐུལ་གནང་བའི་བརྙན་ཐུང་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ Matteo Mecacci ལགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་གཉིས་ནི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེར་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡིན་སྐོར་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་དགོངས་ཚུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ད་ཆ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྐྱེན་པས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུར་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་། བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་ Tibet lobby day འམ་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ཉིན་མོ་དེ་དྲྭ་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་ངང་འཚོགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།