Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་གནང་སྐབས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཞིག་བྱ་དགོས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

དེ་རིང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ Rotterdam གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཉིན་མཐའ་མའི་མཛད་འཆར་དང་འབྲེལ། ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་ ༦ ལྷག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་བ་དང་ནང་ཆོས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་ཉམས་ལེན་གནང་སྐབས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་བ་དང་། དེ་ལྟར་གནང་ཚེ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ད་དུང་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གནས་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པར་བཀའ་ནན་བསྩལ་སོང་།

དེ་ཡང་ནི་ཐར་ལན་ཌི་ནང་གི་ Stichting Bezoek Heiligheid ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ Rotterdam གྱི་ Ahoy ཚོགས་ཁང་དུ་ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་རྗེས། དེ་རིང་ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་ཞིག་བསྐྱངས་སོང་།

མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་མར་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐད་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འདི་རྒྱ་གར་ནས་དར་བ་ཞིག་དང་། མགོན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་། གཅེར་བུ་པ། དེ་ཞིན་གྲངས་ཅན་པ་སོགས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དེ་དག་གི་སྲོལ་གཏོད་མཁན་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་མི་རང་ཡིན་པ་ལྟར་དེའི་ཁོངས་ནས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་རིམ་པས་མིའི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ངེས་པར་འབྱུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཐུན་མིན་ལྷག་མཐོང་དང་ཞི་གནས་རྣམས་ཉམས་བཞེས་མཛད་དེ་རིམ་བཞིན་བདག་མེད་དང་སྟོང་ཉིད་བཅས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཉམས་བཞེས་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་རྒྱས་མཛད་སོང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཞེས་པ་དེ་སློབ་གཉེར་གནང་བ་མ་གཏོགས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཁོ་ན་མི་འགྲིག་སྟབས་དབང་རྟུལ་དད་རྗེས་མི་འབྲང་པར་ཉམས་ལེན་གནང་སྐབས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པར་བཀའ་བསྩལ་ཡོད།

མགོན་པོ་མཆོག་ནས་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལན་ལེན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་རྗེས་ཇོ་བོ་རྗེའི་སློབ་མ་གླང་ཤར་གཉིས་ལས་གླང་རི་ཐང་པས་མཛད་པའི་གླང་ཐང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་ཕྱོགས་ཐོག་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་ཡོད།

དེ་རིང་གི་བཀའ་ཆོས་ཐོག་ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་སྟོངས་ཕྲག་ ༦ ལྷག་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ། དེ་རིང་གི་བཀའ་ཆོས་འདིའི་ཐོག་ནས་ནི་ཐར་ལན་ཌི་ནང་ཉིན་གསུམ་གྱི་མཛད་འཆར་ཡོངས་སུ་མཇུག་སྒྲིལ་མཛད་སོང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།