Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྔ་དྲོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་དྷ་ས་གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཡང་སྟེང་གཉའ་ཁྲི་ཚོགས་ཁང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་བ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གསལ་ཉེ་ལམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་ Depression འམ་སེམས་བུག་དོག་པའི་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱི་ལུགས་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོད་ལུགས་༸སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་སྨན་པ་དང། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ། དེ་བཞིན་ནང་སྲིད་དང་ཤེས་རིག འཕྲོད་བསྟེན། ཆོས་རིག་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁྱོན་ཚོགས་བཅར་བ་ ༣༥ ནས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་འདུག
འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་ད་ལྟའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་གློ་ནད་ཊི་སྦི་དང་མཆིན་པའི་གཉེན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་གཉིས་པོ་དེ་ད་དུངའང་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔ་དང་མི་འདྲ་བར་ཉེ་བའི་ཆར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་ Depression འམ་སེམས་བུག་དོག་པའི་ནད་གཞི་ཡོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད།
རྩ་བའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པར་བཀའ་སློབ་ནན་པོ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལྟར། ལོ་དེའི་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང། ད་རེས་སླར་བཞུགས་སྒར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༦ བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་དང་། སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ནད་རིགས་ཀྱི་ལས་དོན་དེ་ནི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ཚུལ་ལ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གློ་ནད་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ནད་རིགས་ཁག་གི་གྲངས་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་ཚད་ལྡན་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐོག་དཀའ་ངལ་རྐྱང་པ་གསུང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་སྤུངས་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད།
རྩ་བའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ པ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་ཚོགས་ཐེངས་སྔ་མའི་གྲོས་ཆོད་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས། དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་དང་ཐབས་ལམ། གསོ་རིག་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞུ་ཕྱོགས། ཊི་སྦི་དང་མཆིན་པའི་གཉེན་ཚད། ཕོ་བ་དང་འབྲས་ནད། མྱོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་གཉན་ནད་རེག་དུག་བཅས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་སོགས་བརྗོད་གཞི་ཁག་འདྲ་མིན་ཐོག་ཆེད་ལས་སྨན་པ་ཁག་གི་གཏམ་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་། གོ་བསྡུར་སོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།
སྤྱིར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་གྲངས་ཐོར་གཞིགས་ཚེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གློད་ནད་ཊི་སྦི་ཡོད་མཁན་མི་གྲངས་ ༢༩༦ དང་། མཆིན་པའི་གཉེན་ཚད་ཡོད་མཁན་ ༢༢༡ དེ་བཞིན་གཉེན་ནད་རེག་དུག་ཡོད་མཁན་ ༦༥ སེམས་ནད་ཡོད་མཁན་ ༣༠ བཅས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོའི་སྔོན་རྩིས་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་གི་ལས་འཆར་ཁྲོད་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་འཆར་རྗེས་སུ་དངུལ་འབོར་མང་ཤོས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འདི་ལོའི་སྔོན་རྩིས་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་དོན་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༠ ལྷག་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱབ་གཉེར་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་སྨན་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་འཕྲོད་ལས་པའི་ལས་ཤག་ཆེད་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༨༠ འགྲོ་གྲོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།