Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བལ་ཡུལ་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་ལྷ་སར་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ ༡༤ ཕྱེ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

  • འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པའི་བུ་ཕྲུག་ཐོག་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
  • སྨར་ཁམས་རྫོང་ནང་རྒྱ་མི་དང་བོད་མི་དབར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ནས་བོད་མི་བཞི་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
  • འཇར་མ་ནིའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་དགོས་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག
  • བལ་ཡུལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་པ།

Tuesday 16/04/2024

  • China using ‘collective punishment’ against activists’ families: Rights group
  • 4 arrested over protest against seizure of pastureland in Tibet
  • Germany’s Scholz calls for fair competition, warns against dumping during China visit
  • Nepal Tibetan Lhamo Association and its Himalayan artists: Feature

བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Shrestha ལགས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang yi དང་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་གཅིག་ལྷན་དུ་ཐུག་འཕྲད་ཁྲོད་རྒྱ་གཞུང་ནས་བལ་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ ༡༤ ཕྱེ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག

Nepal Appeal

སྐུ་ཞབས་ Narayan Kaji Shrestha ལགས་ནི་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་སྟོད་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་ཡུལ་དེའི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་དང་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་གོ་གནས་དེ་བཞེས་མ་ཐག་བལ་ཡུལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་པོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ལྟར། ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ད་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར་གྱི་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ་གནས་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མ་ཟད། གནས་ཆེན་གངས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོར་ཡང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད་འདུག

ཁ་སང་བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་ཁང་གྲགས་ཅན་ Kathmandupost ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། སྐུ་ཞབས་ Shrestha ལགས་ནས་ལྷ་སའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་ Wang Junzheng དང་ཐུག་འཕྲད་ཁྲོད་གཙོ་བོ་བལ་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ ༡༤ ཕྱེ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་དང་འབྲེལ། དེའང་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་དང་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཁོ་ནའི་སླད་མ་ཡིན་པར། ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མི་མང་འགྲོ་བསྐྱོད་སླད་ཕྱེ་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག

Nepal Appeal

གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་གིས་གསར་འགོད་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་། ཐེངས་དེའི་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་བལ་ཡུལ་གྱི་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ཚོང་པ་གཙོས་ས་གནས་མི་རྣམས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་ཆེད་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ ༡༤ དེ་དག་ཕྱེ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་དབར་ལོ་ཤས་གོང་ནས་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་ཐབས་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དེ་སྔ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་བཀག་འགོག་བྱས་པ་རྣམས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་Kathmandu ནས་ལྷ་ས་བར་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་ཆབས་གཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཙོར་བཟུང་གིས་འབྲེལ་ལམ་མུ་མཐུད་བཟང་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་འདུག

བལ་ཡུལ་བློན་ཆེན་གཞོན་པས་ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད་ཡུལ་དེའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang yi དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པའི་སྐབས་སུའང། གོང་ཞུས་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐུག་འཕྲད་དེ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པའི་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་ Chen Song ཟེར་བས་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གྲོས་མཐུན་ཁག་ལ་མོས་མཐུན་བྱས་པ་བཞིན་ས་མཚམས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ ༡༤ དེ་དག་གང་མགྱོགས་ཕྱེ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་ནི་བལ་ཡུལ་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་གྲས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དངོས་སུ་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དང་ཆབ་སྲིད་དེ་བཞིན་ས་མཚམས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་བསྡུར་ལན་མང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། གནད་དོན་དེ་དག་ཐད་མུ་མཐུད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།