Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་འདོད་བློ་འཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་གསུངས་སོང་།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་བོད་ལོ་གསར་ཚེས་ ༡ སྟེ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་ས་ལ་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་བར་བོད་དོན་གོམ་བགྲོད་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་གནང་བཞིན་པ་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་དང་བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་འདི་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ས་འབྲེལ་མིན་པ་སོགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།དེ་རིང་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་གོམ་བགྲོད་གནང་སྟེ་ཉིན་གྲངས་ ༡༡ སོང་མཚམས་འདིར་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་དེ་དག་ཁྲོད་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་དེར་མཉམ་ཞུགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོའི་ངོས་ནས་གཟིགས་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་ཐེངས་འདིའི་ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་བསྟབས། བོད་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་ནས་ལས་འགུལ་འདིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཆེས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཕྱོགས་ལ་འདོད་པ་འཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་འདི་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་གང་ཟག་སྒེར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་གནང་བར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་དགོངས་པ་བཞེས་གནད་ཡིན་པའི་གཞེན་སྐུལ་གནང་སོང་།ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མི་དང་འབྲེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་འདི་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ས་འབྲེལ་མིན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཞུ་གཏུག་སོགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཁ་ཉིན་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམག་སྤྱིའི་དབར་གྲོས་མོལ་ཐེངས་བཅུ་པ་དེ་གནང་རྗེས་བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་ལ་དྭགས་སྤང་གོང་མཚོའི་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ས་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སྔར་ལོ་སྤང་གོང་མཚོའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་མིའི་དབར་གདོང་ཐུག་ལག་འཛིང་སོགས་ཤོར་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དག་རྒྱ་གར་གི་དམག་མིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བརྙན་ཐུང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་བྱས་པ་དང་སྐབས་དེའི་དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ ༤༥ ཙམ་གྱི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁྱབ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་དོན་དེ་དག་ད་བར་གསང་བ་བྱས་ནས་ཉེ་ཆར་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་བཞིའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་སྐོར་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།གཞི་རྩའི་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དེ་རིང་ Punjab མངའ་སྡེའི་ Bharatgarh ས་གནས་ནས་ཕེབས་ཏེ་དགོང་དྲོ་ Rupnagar ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། རིམ་བཞིན་ Chandigarh སོགས་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ སྟེ་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༢ པའི་ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།