Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་ཕྲུག་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ལོ་ནའི་བབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས།

Tibetan News Headlines

  • Himachal Government schools to implement SEE learning
  • Dalai Lama grants an audience to Tibet supporters from Japan
  • Mass relocations of Tibetans not voluntary, villagers coerced by extreme pressure: HRW
  • Three-day Tibetan settlement cooperative’s conference begins in Dharamshala
  • Idea to Execution: Dalai Lama College hosts EntrepExpo

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༢

  • ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ SEE ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག
  • བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོང་རིགས་ཁྲོམ་སྟོན་གནང་འདུག

རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་མིན་ལ་ལྟོས་མེད་བོད་ཕྲུག་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལོ་ནའི་བབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་འམ་ RC གསར་བཟོ་བྱེད་དགོས་པ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་འདུག

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལོ་ནའི་བབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་པའི་སྲིད་བྱུས་གསར་པའི་བཀའ་རྒྱ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་དོན་ལྟར་ཉེ་ལམ་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བོད་ཕྲུག་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཕྲུ་གུ་ཚོའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་བཟོ་བར་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་དང་གསར་བཟོའི་བརྒྱུད་རིམ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་དང་ཕ་མའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར། དེ་བཞིན་ཕྱེད་པར་གཅིག་བཅས་ཚང་ཐོག་ཁ་བྱང་རྩ་འཛིན་གྱི་ཆེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ཡི་གེ་བསྣམས་ཏེ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡིག་ཆར་ཞིབ་བཤེར་གནང་ཕྱིར་ཆེད་བསྐྱོད་ཀྱིས་དྲྭ་ཐོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས་པ་དང་། ནམ་ཞིག་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་གྲུབ་མཚམས་སུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བརྒྱུད་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག

དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་མཁན་བོད་རིགས་ཁྱོན་ ༥༠༠ ཙམ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཞུས་ཟིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མེད་མཁན་བོད་རིགས་ཁག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་དག་གི་ཐོ་གཞུང་བསགས་ནས་རིམ་བཞིན་བཟོ་རྒྱུར་འབད་མུས་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད།

རྩ་བའི་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དུས་འགྱངས་དེ་ལོ་རེར་ཐེངས་གཅིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་ཉེ་ལམ་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་ས་གནས་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས་པ་གསར་བཟོ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་ཐོག་ཏུ་དུས་འགྱང་མ་ཞུས་ཚེ་ཨ་སྒོར་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་ཉེས་ཆད་བསྐྱེལ་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། དྷ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་དྷ་སའི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ ༧༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དེ་ཆེ་དྲགས་པས་ཉེས་ཆེད་ཆག་ཡང་ཡོང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་ཡོད་སྟབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ངལ་སེལ་སླད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེར་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་དྷ་ས་ས་གནས་ཁུལ་དུ་ད་བར་ས་གནས་རང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ ༩༥༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་ས་གནས་གཞན་གྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་དྷ་སའི་ཁུལ་དུ་བཞུགས་ཞག་གནང་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་ ༡༥༠༠ མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།