Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་འགྱུར་ལྡོག་ཁྲོད་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་སྟེ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་བཞིན་འདུགབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཞུགས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་ Nibaana གསོལ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།ཚོགས་འདུ་ཐོག་གཙོ་བོ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སྣེ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིསཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་ཕྱོགས་དང་སྒྲོམ་གཞི། ཞི་ཅིན་ཕིང་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཁྱེར་སོ་དང་མ་འོངས་ཁ་ཕྱོགས། བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཁོར་ཡུག དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བོད་མིའི་བཞེངས་ཕྱོགས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་ཐོག་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཕྱོགས་དང་སྒོས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་ཁྲོད་ནས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཉེན་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་ནས་འོས་འགན་ལྡན་པའི་ཐོག་མ་འོངས་མི་རབས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུགབོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་གིས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་ཆོལ་ཁ་རེ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྔ་རེ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ཁྱོན་སྤྱི་འཐུས་ཉི་ཤུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད།བརྗོད་གཞི་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཡོད་པས་དེའི་ཐོག་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དེ་བྱུང་སློབ་དཔོན་མཁས་དབང་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས་དང་། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་བཅས་ཆེད་མངགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུགདེ་བཞིན་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ། བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་དང་བསྟན་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་གདན་ཞུས་གནང་དོན་ལྟར་ཁོང་རྣམས་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ལས་རིམ་གནང་ཡོད་པ་རེད།དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ལྡི་ལི་ཉེ་འགྲམ་ཧར་ཡ་ན་མངའ་སྡེའི་ནང་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཚོགས་པ་དང་དེའི་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་འབྲེལ་ལམ་གནང་ཕྱོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཕྱོགས། དོ་སྣང་བྱེད་ཕྱོགས། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་པའི་ཨེ་ཤ་ཡ་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་ལམ་གནང་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།