fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བོད་མིའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་མངོན་འདོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཆེད་བཏོན།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Thanh Hai Ngo ལགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་སྟེ། མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབས་ལ་མངོན་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་སོགས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཁག་ཅིག་ཆེད་བཏོན་གནང་འདུགཁ་ཉིན་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Thanh Hai Ngo ལགས་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཁོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བློ་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པོའི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྲོ་མེད་པའི་ཁར་བོད་ནང་གི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཆེས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་སོགས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དེ་མུར་མ་བཞུགས་པར་བོད་དོན་ཐོག་ཕྱག་ལས་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་གི་གནས་བབས་ལ་མངོན་གསལ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཁག་ཅིག་ཆེད་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།ཁོང་གིས་གྲོས་ཆོད་དེའི་ཐོག་ནས་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཞི་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་སུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་འདེད་གནང་དགོས་པ་དང་། ཁེ་ན་ཌའི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་བོད་ནང་རང་དབང་ཐོག་འགྲོ་སྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་སུ་ Reciprocal Access to Tibet Act ཞེས་བོད་ནང་འདྲ་མཉམ་ཐོག་འགྲུལ་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པ། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ངོས་འཛིན་མཛད་པའི་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་༸པཎ་ཆེན་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པར་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་པ་ཡང་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་ Thanh Hai Ngo ལགས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྨྲ་བརྗོད་དང་འགྲོ་སྐྱོད། དེ་བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་དད་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་གུས་བརྩི་ཞུས་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་འོག་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་མར་གློད་བཀྲོལ་གཏང་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུགགཞི་རྩའི་སྐུ་ཞབས་ Thanh Hai Ngo ལགས་ནས་ད་ལན་ཙམ་མིན་པར་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཏེ་བོད་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་། གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཞག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པ། བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། འགྲུལ་སྐྱོད། བསམ་བློ། ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་གུས་བརྩི། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པ་དང་བོད་མི་གང་བྱུང་དུ་འཛིན་བཟུང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་ཁེ་ན་ཌའི་མི་སེར་རྣམས་ལ་བོད་ནང་བཀག་སྡོམ་མེད་པར་འདྲ་མཉམ་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རང་དབང་དགོས་པའི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་རེ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གིས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་བློན་ Trudeau མཆོག་རྒྱ་ནག་ལ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་བསྟུན། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Dennis Glen Patterson ལགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཞན་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་དུ་༸ཀུན་གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་དང། བོད་མི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས། དེ་བཞིན་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་གསུམ་གྱིས་དབུས་པའི་བོད་ནང་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ད་རེས་ཁོང་གིས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་སྙན་གསེང་གྲུབ་མཚམས་སུ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མི་སྣ་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་བ་ནམ་བྱུང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌར་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཁག་ཐེར་འདོན་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཆོད་འདིའི་ཐོག་ནས་ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་ཐོག་ཚད་དང་ལྡན་པའི་བཞེངས་ཕྱོགས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཡོད་སྐོར་གསུངས་འདུག

(Visited 46 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།