Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་རིགས་བེུད་གཅིག་ཁེ་ན་ཌའི་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་མིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཁེ་ན་ཌ་ Ontario མངའ་ཁུལ་གྱི་ Parkdale ས་གནས་སུ་གནས་སྡོད་གནང་བཞིན་པ་བོད་རིགས་བེུད་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་ Ontario མངའ་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ Parkdale—High Park ས་གནས་ཀྱི་ Liberal ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འོས་མིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག

དེ་ཡང་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ངོ་དེབ་ཐོག་བརྙན་ཐུང་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་འགོ་ཁྲིད་ནང་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མང་ཙམ་བསླེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། དེས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར་དེ་དོན་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐོག་ཁོ་མོ་ད་རེས་ParkdaleHigh ས་གནས་ཀྱི་ Liberal ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པའི་འོས་མིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། མང་ཚོགས་ནས་ཁོ་མོ་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་མིར་འདེམས་ཐོན་ཡོང་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ Ontario གུ་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ Parkdale ས་གནས་ནས་བཞེངས་མཁན་འོས་མི་རྣམས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གི་ཡོད་པས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཟླ་བ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་སྔོན་ཚོད་ལ་ཁོ་མོར་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་སྟེ་མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་ཡོང་བར་དགོས་འདུན་བཏོན་གནང་འདུག

སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནི་རྒྱ་གར་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཁུལ་འདི་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་ཁེ་ན་ཌར་ཐོག་མ་འབྱོར་ནས་ཁྱོན་ལོ་ངོ་ ༡༤ རིང་ས་གནས་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན། རིག་གཞུང་། སྐྱབས་བཅོལ། དེ་བཞིན་གསར་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་གནས་སྤོས་གནང་མཁན་ཚོར་རོགས་རམ། གཞན་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ལས་ཀའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ལས་དོན་མང་དག་ཞིག་གཉེར་དང་གཉེར་མུས་ཡིན་པ་རེད།

ཉེ་བའི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་དུ་ Parkdale མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་མངའ་སྡེའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ Parkdale ས་གནས་ནས་བཞེང་མཁན་འོས་མི་བདམ་སྐབས་བོད་རིགས་བེུད་བུ་འཁྲིད་དཀར་པོ་ཆེ་ལགས་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང། སྐབས་དེར་བུ་འཁྲིད་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཁེ་ན་ཌ་ནང་དུ་རང་གི་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་མར་འབྱོར་སྐབས་ཁུལ་དེའི་ནང་བོད་ཆས་སྤྲས་པའི་བོད་མི་དང། གཞན་མི་རིགས་མང་དག་ཞིག་མཉམ་གནས་བྱས་པ་མཐོང་སྐབས་ས་གནས་འདིར་བློ་ཐག་ཉེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། དེའང་ཁོང་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ལྷུང་བའི་བོད་མི་མི་རབས་གསུམ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཚོར་བ་དེ་དམིགས་བསལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་ Parkdale ས་གནས་དེ་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ནས་ཁེ་ན་ཌར་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བར་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་དེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གྲངས་འབོར་མང་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།