Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་གནང་གསལ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པ་གསལ་འདུགགཞི་རྩའི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཐོག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་འདས་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་རིམ་པས་མི་འགྲོ་སྣོན་འཇུག་རིགས་གནང་སྟེ་ད་ཆ་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོད་པ་རེད།འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་ཁྱབ་གནང་བར་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་སྤྱི་སྒེར་གྱི་མཛད་ཁུར་ཅི་རིགས་བཞེས་བཞིན་པ་དང་། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ཀྱང་ལས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་འདྲ་མིན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་སྟབས་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་བཅོས་སྒྲིག་ཞིག་དགོས་གལ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ད་ཡོད་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུའི་ཐག་གཅོད་དང་སྦྲགས། འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ལ་འགན་བསྐུར་ཐོག་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་དེའི་ངོས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་གསན་དང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཞུས་ཏེ་འདོན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་པར་གསལ་འདུགརླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནད་དོན་འདིའི་ཐད་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པར་བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུ་ཐབས་ཞུས་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་གོ་སྐབས་ཐོབ་མ་སོང་། འོན་ཀྱང་གཤམ་ལ་དེ་སྔ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོར་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་བཀའ་ལན་གནང་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།