Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་གཞི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་མ་འཇོག་གནང་རྒྱུ།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ བར་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ Washington DC གཙོ་གྱུར་གྲོང་ཁྱེར་ Vancouver དང་ Seattle Portland San Francisco དང་ South California དེ་བཞིན་ Minneapolis New York ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ Toronto བཅས་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་བྱེད་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དགུའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་འདི་བཞིན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་དགོངས་དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཏེ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་ཚན་པ་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ནས་ལས་གཞི་དེ་དག་ནང་མང་ཚོགས་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར། ཐེངས་འདིའི་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ ༥༥ ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་གཞིའི་སླད་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་མ་འཇོག་གནང་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་དང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་འབུམ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་སུ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཐེངས་འདིའི་བྱང་ཨ་རི་ནང་གི་འཚམས་གཟིགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བཅར་འདྲི་ཁག་གཅིག་ཞུས་ཡོད།  

གཞི་རྩའི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་མང་ཚོགས་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྨང་གཞི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་སྲ་བརྟན་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཐོག་མར་རིམ་པ་དང་པོའི་འཆར་གཞི་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞེས་པའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་དབུ་འཛུགས་གནང་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོ་འགོར་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལྟར་ཁེ་ཡོད་ཚོང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ཁོངས་སུ་དངོས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལོ་མཇུག་ཙམ་ལ་ Reserve Bank of India ཞེས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་དངུལ་བུན་གཡར་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་སྤེལ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལག་ཁྱེར་བཅས་ཐོབ་སྟེ་བོད་པའི་སུད་ཚོང་དང་རྟ་དྲེལ་ཚོང་ལས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་སྤེལ་མུས་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།