Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

མིའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཉིད་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་མཉམ་སྤྱོད་གནང་གལ་སྐོར་བཀའ་སྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་དགུ་བའི་ཐོག  བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བྷར་ཛལ་ (Brazil) གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་པཱ་ལ་སི་ཨ་ཐེ་ན་ (Palas Athena) ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་སྟོང་ལོ་གསར་པར་སེམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་ཏེ་དད་ལྡན་དོན་གཉེར་བ་ཁག་ཅིག་གི་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་སོང་།དེ་རིང་གི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཐོག་མར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དྲ་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་བརྒྱུད་ནས། མིའི་རིགས་ལ་སེམས་ཅན་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་དཔྱོད་བཀྲ་བ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཁྲོད་ནས། འདས་བའི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ལ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཀྱ་མུ་ནེ་མཆོག་གི་མཚོན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེས་བུ་བྱོན་ཡོད་པ་དང་། མིའི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་སྡང་ལ་མཉམ་བསྲེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་སྒོ་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་གཏོར་བཅོམ་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་འགྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཉིད་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ལ་བསྲེས་སྦྱོར་བྱས་པ་ཡིན་ན་མིའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་ཕན་པ་མ་ཟད། གང་ཟག་སྒེར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་ནང་སེམས་ཞི་བདེར་འགྱུར་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བཀའ་སོང་།དེ་བཞིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས། འདས་བའི་དུས་རབས་ཀྱི་ནང་དུ། མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་སྔ་རྗེས་གཉིས་བྱུང་ཟིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཞིག་ཀྱང་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་མིན་དུས།  ང་ཚོས་ངེས་བར་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གཙོ་བྱས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་སེམས་པ་བཟང་བོའི་རང་བཞིན་ནམ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སེམས་པ་བཟང་པོའམ་སྙིང་རྗེ་རང་བཞིན་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་མེད་པར། མིའི་རིགས་ཀྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན། དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་པ་བཟང་པོའི་རང་བཞིན་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བཀའ་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དུས་རྒྱུན་ནས་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གྱི་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་སྙིང་རྗེ་ཕྱག་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་པར་བཀའ་སྩལ་ཏེ། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་གི་ས་གནས་སུ་དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཡི་དམིགས་བསལ་གྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་གནང་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་སྩལ་གནང་སོང་།དེ་རིང་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གྱི་མཛད་རིམ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་བསྟུན་ནས། དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་ཅིག་གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བརྗོད་གཞི་སྣ་མང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་དགོངས་སྐོར་ཁག་ཅིག་ཞུས་པའི་ཁྲོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཆབ་སྲིད་རང་བཞིན་གྱི་མི་མཐུན་པའི་འགལ་འདུའི་ཁྲོད་ནས་རྟེན་འབྱུང་དང་མི་རྟག་པ་བརྟེན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་གིས། རྟེན་འབྱུང་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཆགས་ཡོད་དུས།  དེ་གཉིས་ཟུར་དུ་བཞག་ནས། གཙོ་བོ་མིའི་རིགས་ཐུན་མོང་ལ་མངའ་བའི་བྱམས་སྙིང་རྗེ་རང་བཞིན་དེ་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་།དེང་རབས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། འཇིགས་སྣང་དེ་དག་ལ་ཉུང་འཕྲི་བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་ཀྱི་ཐད་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས། དེང་གི་ཆར་འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དྲོད་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་པའི་རྟག་མཚན་མང་པོ་ཡོད་པར་བཀའ་བཀའ་ལན་གནང་སྟེ། བོད་མཐོ་སྒང་ནི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཚོན་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་གཙང་ཆུའི་འགོ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱང་ད་ཆ་བོད་མཐོ་སྒང་དུའང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བཀའ་གནང་སྟེ། གཙོ་བོ་ཉི་འོད་དང་རླུང་གི་ནུས་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་དང་གཞན་ཡང་དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་གནང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་བའི་ལམ་སྟོན་སྩལ་ཏེ་དེ་རིང་གི་མཛད་རིམ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།