Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ Karnataka མངའ་སྡེའི་ Uttara Kannada རྫོང་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༤ པ་ཡོལ་ཙམ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐར་མ་ ༤༠ ཞེ་གྲངས་ཞིག་གི་རིང་ལ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་བའི་ཁྲོད། རྒྱ་ལམ་དགག་པ་དང་། ཁང་པའི་ཐོག་ཁྱེར་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཁག་གཅིག་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་ཪིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Mundgod Cyclone

དེ་ཡང་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་མོན་གྷོ་འདུད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་སྐབས། ཁོང་གི་ཁ་སང་གློ་བུར་ཐོབ་ཀྱག་ལ་ཆར་རླུང་རྒྱག་པའི་ཁྲོད། ས་གནས་སུ་ཤིང་སྡོང་མང་པོ་གས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ལམ་བཀག་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་སུ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁུལ་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ར་གསར་པའི་ཁང་ཐོག་འཁྱེར་ཏེ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་དང་། གཞིས་གྲོང་དང་པོའི་སྤྱི་ཁང་གི་ཁང་ཐོག་ཁྱེར་བ། དེ་བཞིན་གཞིས་མི་རེ་བཟུང་ཞིག་གི་ཁང་པའི་ཐོག་ཁྱེར་བ་སོགས་ཀྱི་གནོན་སྐྱོན་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མེད་སྐོར་དང་འབྲེལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲེལ་བ་གནང་སྟེ་ཤིང་སྡོང་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་སུ་ཉེན་ཁ་མ་ཡལ་བར་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་གནང་མུས་རེད་འདུག

Mundgod Cyclone

རྩ་བའི་ Karnataka ཁུལ་དུ་འདས་པའི་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་དུས་ཐོག་ཆར་ཆུ་མ་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཞིང་པ་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁྲོད། ཁ་སང་རྒྱ་གར་གནམ་གཤིས་ཚན་པའི་གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་བར་གཞིག་ན། ཁ་སང་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ Uttara Kannada གཙོས་པའི་མངའ་སྡེའི་རྫོང་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཆར་པ་བཏང་བ་དང་མཉམ་དུ་རླུང་ཚུབ་སོགས་ཡོང་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་འདུག གནམ་ཤིས་སྔོན་བརྡར་གཞིག་ན། Uttara Kannada གཙོས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ཏུ་དེ་རིང་ཚེས་ ༡༩ བར་ཆར་རླུང་རྒྱག་སྲིད་པ་དང་། མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༢༣ བར་ཆར་པ་འབབ་སྲིད་པ་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།