Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཙུན་མ་གཙོ་བཞུགས་ཀྱིས་ཚན་རིག་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་དབུ་འཛུགས་དང་འབྲེལ། ཚོགས་འདུ་དང་ལས་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་བློ་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།

རྩ་བའི་ནང་པ་དང་ཚན་རིག་པ་དབར་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཐོག་བཞུགས་སྒར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཨ་རིའི་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡ་ཡོད་པའི་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་ཀྱི་ཚན་རིག་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་སྦྲེལ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་སེམས་དོན་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན། རྣམ་ཤེས། བདེ་སྐྱིད། འཆམ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་གོ་རྟོགས་ནུས་པ་གོང་སྤེལ་བརྒྱུད་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཕྱིར་ཡིན་པ་རེད་འདུག

འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་ཚོགས་འདུ་དང་ལས་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་བློ་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།

སྤྱིར་ད་བར་གྱི་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་ནང་དུ་བོད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་གཙོ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུ་ནང་དམིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བཙུན་མའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བཙུན་པ་ཚོར་གཙོ་བོར་དམིགས་པ་ཞིག་པ་རེད་འདུག

དེ་རིང་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བཀའ་ཟུར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་གིས་བཙུན་པ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་པའི་ཕྱག་འཁྱེར་བླངས་རྒྱུ་ཙམ་མིན་པར། ལྷན་ཚོགས་དེའི་བརྒྱུད་ནས་གང་ཤེས་པ་ཁག་རྒྱུན་དུ་མི་ཚེ་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་། ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་འདི་དེ་རིང་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཚོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

རྩ་བའི་འདི་ལོའི་ཐེངས་དྲུག་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་གཙོ་བོ་སྙིང་རྗེ་དང་། དགེ་བ། གཤིས་སྤྱོད་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཐད་ལ་ ནང་པའི་མཁས་དབང་དང་ཚན་རིག་པ་ཕན་ཚུན་དབར་བགྲོ་གླེང་གནང་གི་འདུག་པ་མ་ཟད། གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང། རྒྱ་གར་བའི་ཚན་རིག་པ།  བོད་རིགས་ནང་པའི་མཁས་དབང་ཁག་ཅིག་བཅས་གདན་ཞུ་གནང་འདུག ཚོགས་བཅར་བའི་ཁོངས་སུ་བཙུན་དགོན་ཁག་གི་བཙུན་མ་དང། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང།  ས་རཱ་མཐོ་སློབ། མཐོ་སློབ་ཁག་གི་བོད་པའི་སློབ་མ། གྷོ་པཱལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་མ། ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་བཅས་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ ༣༠༠ འདུ་འཛོམས་བྱུང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།