fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རྒྱ་གར་གྱིས་སླར་རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ལྷག་བཀག་སྡོམ།

Tibetan News Headlines

 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་སྤར་ཆ་གནང་སོང་།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བགྲོ་གླེང་ཁྲོད་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གནད་དོན་སྐོར་འདྲི་རྩད།
 • རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ནང་གི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་ཁལ་ཁ་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ངེས་ཡིན་པའི་བློ་འཚབ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆུ་བོའི་གལ་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་རྩད།
 • འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༡༠༧ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

Friday 24/03/2023

 • House hikes ‘Chatrel’, voluntary contribution made to CTA
 • Tibetan Parliamentarians question financial health of Mentsekhang
 • UK, EU raise Tibet at UNHRC, urges China to reverse repressive policies in Tibet
 • China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama
 • Tibet environmental activist take Tibet to UN-Water Conference
 • Mentskhang celebrates 107th founding anniversary
(Visited 5 times, 2 visits today)

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སླར་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་མཉེན་ཆས་ ༢༣༢ བཀག་སྡོམ་གནང་འདུག

ཁ་སང Wion གསར་ཁང་གིས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ནང་གསལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་མཉེན་ཆས་ ༢༣༢ བཀག་སྡོམ་གནང་ཡོད་པ་དང་། གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ Press Trust of India ལ་མཉེན་ཆས་ ༢༣༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒྱན་འཛུགས་དང་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་དངུལ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་མཉེན་ཆས་ ༡༣༨ ཡོད་པ་དང་དེ་མཚུངས་སུ་བུན་གཡར་དང་འབྲེལ་བའི་མཉེན་ཆས་ ༩༤ ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྲ་བརྟན་ལ་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

སྤྱིར་ད་ཆ་བཀའ་སྡོམ་གནང་བའི་མཉེན་ཆས་ ༢༣༠ ལྷག་ཡོད་པ་དེ་དག་གང་ཡིན་མིན་གྱི་ཁ་གསལ་གནང་མེད་ཀྱང་། རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲུལ་ལས་དང་བརྡ་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཉེན་ཆས་དེ་དག་བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་མཉེན་ཆས་དེ་དག་ནང་གི་དངོས་རྫས་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་བདག་དབང་ལ་གནོད་གཞི་གྱུར་བར་བརྟེན་བཀག་སྡོམ་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ ANI གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་མཉེན་ཆས་དེ་དག་ནས་རྐང་ལས་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་བ་གླ་ནས་འགན་འཛིན་དུའང་རྒྱ་གར་བ་བསྐོ་གཞག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེས་ལས་མི་རྣམ་པས་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རྣམས་ལ་བུ་གཡར་གྱི་བསླུ་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ལོ་རེར་སྐྱེད་ཀ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བོ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བུ་ལོན་ལེན་མཁན་ཚོས་སྐྱེད་ཀ་དུས་ཐོག་ལ་སྤྲད་མ་ཐུབ་ཚེ་ཁོང་ཚོར་སུན་པོ་བཟོས་ནས་ཉེན་བརྡ་སོགས་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདུག

ལྷག་པར་གནད་དོན་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་དང་ཏི་ལན་ག་ན་མངའ་སྡེ་སོགས་ཀྱི་ནང་རང་སྲོག་གཅོད་མཁན་རེ་ཟུང་བྱུང་བར་བརྟེན་ཡོངས་གྲགས་སུ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་མངོན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག

ཏི་ལན་ག་ན་དང་ཨོ་ཌི་ཤ་དེ་བཞིན་ཨུཏྟར་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་ཞུ་གཏུག་གནང་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་བ་དྲུག་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བུན་གཡར་གྱི་མཉེན་ཆས་ ༢༨ ཙམ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་དང་།   དཔྱད་ཞིབ་ཁྲོད་མཉེན་ཆས་ ༩༤ ཞིག་ e-stores ཞེས་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཉེན་ཆས་མང་དག་ཅིག་ཁ་པར་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་རྒྱན་འཛུགས་དང་འབྲེལ་མཉེན་ཆས་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད།གཞི་རྩའི་འདས་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་ ༥༤ ལྷག་བཀག་སྡོམ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་སྔོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རྐུ་ཁྱེར་དང་སོ་ཉུལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གླེང་སློང་གནང་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་བའི་མཉེན་ཆས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་བཀག་སྡོམ་གནང་ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་བདག་དབང་། inc42

(Visited 142 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།