Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་༧སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ནས་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་དགོས་བའི་ཞུ་སྐུལ།

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྲིད་ལྷན་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་སློབ་སྟོན་པ་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ Amitabh Mathur ལགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་།  སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་སོགས་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཐད་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་འདུག་པ་དང་།  ཁོང་གིས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ནས་ཞལ་གསང་པོའི་ཐོག་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་༸གོང་ས་མཆོག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་འདོད་གཞིར་བཟུང་ཐུགས་ཐག་གཅད་དགོས་པ་བརྗོད་དགོས་ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ཡང་ཁ་སྔོན་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ Amitabh Mathur ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ Hardnews གསར་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བའི་ནང་།  ཁོང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༦ ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་།   སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ལས་ཡུན་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༦ ལོར་རྫོགས་མཚམས་སུ་༸མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་གྲངས་  ༩༡ ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།    ལྷག་པར་ད་ཆ་ནད་ཡམས་དང་༸གང་ཉིད་མཆོག་དགུང་ནའི་བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་དང་ལྷན་དེ་སྔ་བཞིན་མཛད་རིམ་སྐྱོང་རྒྱུ་སོགས་ཅུང་ཁག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པས།   སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་དེ་འབྲེལ་གྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་སྟབས།   ད་ལན་ཁོང་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དེ་དུས་ཚིགས་གནད་འགག་ཅིག་གི་ཐོག་འཁེལ་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་ཁོང་གིས།   རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ།   དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུར་འཛེམས་ཟོན་གནང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བའི་གནད་དོན་ཐད་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་།    མ་ཟད་ཨ་རི་ནས་བོད་དོན་གྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་སོགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར།  ད་ཆ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག  ཁོང་གིས་ད་དུང་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དེ་སྔ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མྱོང་ཡོད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གནང་མྱོང་ཡོད་པའི་ཉམས་མྱོང་དེ་དག་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཁོང་ད་ལན་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་དགེ་མཚན་ཏན་ཏན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག    འོན་ཀྱང་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་ཡུན་རིང་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ནང་གཅིག་ནི་བཙན་བྱོལ་གྱི་ནང་མོལ་གྱི་གནད་དོན་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་གཏོགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དེར་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག   མ་ཟད་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཁོང་གིས་ད་ཆ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་དུས་ཁོང་ལ་དགག་པ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཁར་དང་ལེན་དང་སྦྲགས།    རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པ་དང་།   རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་སྲིད་སྐྱོང་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ནི་གདམ་ཀ་ལེགས་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་གནས་ཁྲོད། རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་མིའི་མི་འབོར་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནད་དོན་དང་།  ལྷག་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོའི་ཐོག་ཆེས་མཐོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་རག་ཐབས་ཐད་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པ་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག   རྒྱ་གར་ནས་ཞལ་གསང་པོའི་ཐོག་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་༸གོང་ས་མཆོག་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང་དེའང་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་འདོད་གཞིར་བཟུང་ཐུགས་ཐག་གཅད་དགོས་པ་བརྗོད་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་འདུག

ད་དུང་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ལ་ཆེ་མཐོང་སྤྲད་དགོས་པ་དང་།    སྤྱིར་ད་ཆ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཞིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་།  བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དངོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་གསུངས་བ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་གིས་གདོང་ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་དེ་དག་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་ཐད་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་།  གཉིས་པ་དེར་ཁོང་གིས༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་བར་གསུངས་འདུག

དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་མཱ་ཐུར་ལགས་ཀྱིས།  ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གསུངས་འདུག་པ་དང་།  ལྷག་པར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག  མ་ཟད་ཁོང་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་དང་འབྲེལ།  ད་ཆ་ཕྱོགས་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་བའི་སྐབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་མཉམ་ལས་དང་སྦྲགས་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད་འཛེམ་ཟོལ་མེད་པའི་ཐོག་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུག

གཞི་རྩའི་ཁ་སང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདམས་ཐོན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་འབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ཁ་སང་གི་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ལས་ཉིན་དང་པོའི་ཐོག་ཁོང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་བརྙན་འཕྲིན་བརྒྱུད་དེ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་བཤད་ཐོག་མ་དེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།  སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་དང་། འབྲེལ་གཏུག་གྲོས་མོལ། འཚེ་མེད་ཞི་བ་བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་།  དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱི་ཐུགས་རེ་འགྲུབ་ཐབས་ལ་རམ་འདེགས་ཞུ་སླད་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲེལ་མཐུད་ཞུ་སྒོ་གང་ཡོང་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དེ་འབྲེལ་དོན་ཚན་ལྔ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ། ཁོང་གིས་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གཞུང་ཁོངས་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ལུང་ཚན་དང་ཆོས་བརྒྱུད། ལྟ་བ་ལངས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་ཕྱོགས་གོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དང་།   འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༡༡ གསུངས་པར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ལ་རམ་འདེགས་དང་མཐུན་འགྱུར་གང་འོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།