Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་མིང་ཚིག་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་ Apple འམ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་སྤྱི་དང་ཧོང་ཀོང་། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་བཅས་ཀྱི་ནང་ལ་བཟོ་ལས་ཁང་དེས་བཟོས་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གཙོ་གྱུར་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཁག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་མིང་ཚིག་རིགས་བརྐོ་བར་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་འདུགགཞི་རྩའི་ད་ལྟའི་ཆར་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་བཟོ་ལས་ཁང་གིས་བཟོ་ཁང་གི་དེས་བཟོས་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གཙོས་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་གི་སྟེང་དུ་དོ་བདག་གི་འདོད་མོས་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང་སོ་སོའི་དགའ་མོས་བྱེད་ཡུལ་གང་ཟག་གི་མིང་། དེ་བཞིན་འདོད་མོས་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་ཅི་རིགས་རྐོ་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། ཁ་སང་ New York Post གསར་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཨ་རིའི་འཕྲུལ་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་ལས་ཁང་ཆེ་གྲས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་བཅས་ཀྱི་ནང་ལ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་། iPads Air Pods Air tags བཅས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་དག་སྟེང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་། Ai Weiwei དེ་བཞིན་ Liu Xiaobo བཅས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་མཚན་དང་འོས་བསྡུ་དང་ཆབ་སྲིད་སོགས་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། མང་གཙོ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་རྣམས་བཀོལ་སྤྱོད་གནང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་གསལ་འདུགས་གནས་དེ་དག་ནང་ལ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཙམ་མ་ཟད་གནད་དོན་དེ་དག་མཚོན་པའི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་རིགས་ཀྱང་བརྐོ་འབྲི་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་ཐེ་ཝན་དང་ཧོང་ཀོང་ནང་ལ་ ༨༩༦༤ ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བྱུང་བའི་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་གནད་དོན་མཚོན་པའི་ཨང་གྲངས་བཞི་པོ་དེ་དག་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་གི་སྟེང་དུ་བརྐོ་འབྲི་གནང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་ཤུགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།དེ་བཞིན་གསར་འགོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་འོས་སྡུའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་རང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་མའོ་ཙེ་ཏུང་སོགས་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཟུར་ཟ་གནང་བའི་ཐ་སྙད། གཞན་ཡང་རྩ་རླུང་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཁག་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདུག ཁེ་ན་ཌའི་ཊོ་རོན་ཊོ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉམས་ཞིབ་གནང་འབྲས་སུ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་ཁང་ནས་ཐེ་ཝན་དང་ཧོང་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་དམ་དྲག་རིགས་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནི་བཟོ་ལས་ཁང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཟོ་ལས་ཁང་གིས་ད་བར་དམ་དྲག་དང་འབྲེལ་གནད་དོན་ཐད་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུགགཞི་རྩའི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་བཟོ་ལས་ཁང་ནས་འདས་པའི་ལོ་དུས་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་འདོད་མོས་ལྟར་བོད་དང་ཤིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་ཝན་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཟོ་ལས་ཁང་དེས་བཟོས་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་གསང་བའི་རྟོག་ཞིབ་བྱས་པ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་ཐ་སྙད་སྤྱོད་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚུལ་རིམ་པས་ཐོན་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་མིའི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།