Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྡོར་གདན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༢ པ་དབུ་འཛུགས།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོའི་བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྡོ་རྗེ་གཏན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་དྲུང་དུ་འདི་ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེར་དམིགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་བཅུའི་རིང་འཚོགས་བཞིན་འདུགགཞི་རྩའི་སྔར་ལོའི་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་རྫོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་འཚོགས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་དགོས་འཁེལ་བ་ལྟར།  རྡོར་གདན་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ལོ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་རེ་ཞིག་འཚོགས་མ་ཐུབ་པར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་དགོས་འཁེལ་ཡོད་ནའང་།  སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེར་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ལམ་སྟོན་བཞིན། དགེ་འདུན་པ་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་དང་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༢༣ བར་གྱི་ཉིན་བཅུའི་རིང་འཚོགས་བཞིན་པ་རེད་འདུག

འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་རྡོར་གདན་ཁུལ་གྱི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ནོར་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྨོན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་ཁོང་གིས།  རྡོར་གདན་རྣམ་གྲོལ་གླིང་དགོན་པ་དང་ཞེ་ཆེན་དགོན་པ་གཉིས་ཡོད་སྟབས། ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་མང་པོ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མི་དགོས་བར།  ཁུལ་དེའི་དགེ་འདུན་པའི་གྲངས་ཚད་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཙམ་དུ་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་ལས། འདི་ལོར་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་ལག་སོགས་གྲ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་མེད་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།