Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་འཁྲབ་སྟོན་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགའ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དང་བསྟུན་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་སྤྱི་ཁང་དུ་ལོ་གསར་གྱི་ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ངེས་སྟོན་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་ཚོགས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག
སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་འབྲེལ། ༸སྐུ་ཉིད་བོད་མིའི་གནས་བཞུགས་ས་ཕྱོགས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་མི་ནང་ཁུལ་དབར་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་དང་མཐུན་སྒྲིལ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་གཟིགས་པ་དང་སྒོས་བོད་ནང་བོད་མིའི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༧ དང་ཕྱེད་ཀ་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ལུང་པར་གནས་བཞུགས་བོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་ཕྱེད་ཀ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་རེ་བ་བཅོལ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དོན་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དབུ་མ་འཁོར་བར་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རྩོད་པ་དང་དེ་འབྲེལ་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག
དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཉེ་ལམ་ཨ་རི་ Elmhurst མངའ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་ Queens དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་འགྲོ་གྲོན་འོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་པར་རིས་ཀྱི་འཁྱོག་བཤད་འགྲེམས་སྟོན་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་དེར་ནིའུ་ཡོག་གནས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པར་ལས་འགུལ་བསྟུད་མར་སྤེལ་ནས་མཐར་དེ་ལྟར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་བསྔགས་བརྗོད་དང་སྦྲགས། བོད་མི་རྣམས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐོག་བོད་དོན་སླད་ལས་འགུལ་མང་ཙམ་དང་ཤུགས་ཆེར་སྤེལ་དགོས་པར་མ་ཟད། ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ། ཞི་བ་དང་དེ་བཞིན་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
མཛད་སྒོར་ལྷན་ཞུགས་ནིའུ་ཡོག་ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ Jessica Ramos ལགས་དང་ས་གནས་རྫོང་ཁག་གི་འཐུས་ཚབ་སྐུ་ཞབས་ Jimmy Van Bramer ལགས། སྐུ་ཞབས་ Costa Constantinides ལགས་རྣམས་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བོད་དོན་སླད་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་མ་ཟད་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཁོང་རྣམས་ནས་བོད་དོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་གཡོ་མེད་གནང་བར་ལེགས་གསོའི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་འདུག
གཞི་རྩའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ཚེས ༢༩ ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༢༌༣༠ ཐོག་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སིའི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ནིའུ་ཡོག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Hunters གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་China’s threat to global democracy & Human rights ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུར་གུ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ Dolkun Isa ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ སྤྱི་འཐུས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། དེ་བཞིན་ Keep Taiwan Free ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ། གནམ་སྡེ་སྒོར་མོ་ཆེའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད། ཧོང་ཀོང་གི་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
བགྲོ་གླེང་དེའི་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་མང་གཙོ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་རིམས་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁར་ནད་རིམས་དེ་འབྲེལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་བར་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ནད་རིམས་དེའི་རྐྱེན་པས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་དང་གཞུང་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག
དེ་བཞིན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་སྐོར་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་མང་གཙོའི་མཚན་ཉིད་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་འདུགསྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་གནང་བའི་རིང་ལ་ཞི་བདེ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སླད་ཞུ་གཏུག་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཀྱང་ཕུལ་འདུག
རྩ་བའི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཉེ་ལམ་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཁང་གི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ Samuel D. Brownback མཆོག་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi མཆོག དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim McGovern མཆོག་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་བསྐྱངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ Austria ནང་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་སྐབས་ཨོ་སི་ཀྲི་ཡའི་བོད་རིགས་མི་མང་ཚོགས་པས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་བར་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཕྱག་ལས་གནང་རིང་ལ་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། འཕྲོད་བསྟེན། ཤེས་ཡོན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་ཞུས་པར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་བཀྲིན་ཆེ་ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།