Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཁྲོམ་རའི་ནང་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་པ།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་གིས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་དབུ་འཛུགས་གནང་པའི་ཐོག བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རེན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས ་ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མི་ཡི་འདུ་ཤེས་འཛིན་དགོས་པ་ལས་ཁོང་རྣམས་ཁྲོམ་རའི་ནང་དུ་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཏུ་ལྟ་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་གསུངས་གནང་སོང་།

དེ་རིང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཕྱི་དྲིལ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས། ཤེས་རིག་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས མ་སུ་རི་བུ་ཁྱིམ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆུང་བདག་ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐོག བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་དང་སཾ་བྷོ་ཊ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ལྷན་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་ཐུན་དང་པོའི་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྤྱི་ཡོངས་བྱེད་སྒོ་ལམ་སྟོན་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་པའི་ཁྲོད། གཞི་རྐང་བོད་མི་རིགས་དེ་མི་རིགས་གཞན་པ་ལས་ཟུར་དུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཐུབ་ཡག་ཅིག་དང་། མི་རིགས་གནས་བབ་མཚོན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཤེས་ཡོན་དང་ལེགས་བྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྩར་གྱུར་པའི་སྐད་ཡིག་དེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། དེའང་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་། ལྷག་དོན་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ནས་སློབ་ཚན་གང་འདྲ་བཞག་མ་བཞག་དང་འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱུགས་སྤྲོད་གཏོང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡན་ལག་གི་རྣམ་གྲངས་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དེ་ལྟ་སྟངས་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སློབ་སྦྱོང་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལས་འཚོ་ཐབས་ཆེད་དུ་མིན་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཡང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་མིན་པར། སློབ་མ་རང་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ནས་ཤེས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཁྲོམ་རའི་ནང་འཚོང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་གཅིག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་།

ད་དུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་དང་སློབ་མར་ལྟ་སྟངས་སྐོར་གསུངས་པར་དགེ་སློབ་གཉིས་བར་ལ་བརྩེ་སེམས་ཅན་གྱི་ནང་ཚགས་མ་ཆགས་བར་དུ་ཕྱོགས་གཉིས་བར་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་བརྡར་ཡག་པོ་ཡོང་ཐབས་མེད་སྐོར་མུ་མཐུད་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད།

དེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་གོང་དུ་ཞུས་པའི་ལྟ་སྟངས་དེ་དག་ཡང་དག་པ་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ཐོག སློབ་ཕྲུག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་དགེ་རྒན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས། དེ་བཞིན་ཕ་མ་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་བཞིའི་བར་ལ་འབྲེལ་བ་ཉེ་པོ་དང་གཏིང་ཟབ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།

རྩ་བའི་དེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བཅས་སུ་ཚོགས་རྒྱུའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་ལས་རིམ་དེའི་ནང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་རྒྱུས་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་ ༢༠༠༤ ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལས་ཤེས་ཡོན་ངོ་བོ་དང་ངོས་འཛིན། ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་པའི་དམིགས་ཡུལ། དགེ་རྒན་དང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས། དགེ་རྒན་དབུས་བཞག་དང་སློབ་ཕྲུག་དབུས་བཞག་སོགས་བརྗོད་གཞི་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་སློབ་ཁྲིད་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་གནང་གི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།