Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་སུ་འདི་ལོའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ International Tibet Network གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་འདུགཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་རིཆ་མོནྜ་  Richmond ནང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་ ༧ པ་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་ཅན་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་སུ་ཕུལ་འདུགམཛད་སྒོའི་སྐབས་བྱང་ཕྱོགས་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་དང་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ Bay Area Friends of Tibet བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་ཚུལ་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་འོག་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་སྟབས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒོར་དངུས་སུ་ཕེབས་ཐབས་བྲལ་བར་བརྟེན་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཁོང་ཚབ་ཞུས་ཏེ་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད།གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མི་ནང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བང་རི་མཚམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རིན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས། ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཅས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་ San Fransicco གྲོང་ཁྱེར་ནང་གནས་བཞུགས་འཇིགས་བྲལ་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་པ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད།སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ལས་རིམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པའི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་འཕྲིན་ཡིག་ཞིག་གནང་བའི་ནང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་དེ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉག་སེང་སྒྲ་ལགས་སུ་ཕུལ་བར་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་གི་ཞང་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་བློས་བཏང་དེ་བོད་མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་སྙིང་སྟོབས་གོང་སྤེལ་གྱི་བློ་སྤོབས་ཤིག་སྦྱིན་གྱི་ཡོད་པ་དང་དེ་ལྟར་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་ལ་ངའི་ཞང་པོའི་མཚན་ཐོག་ནས་གཟེངས་རྟགས་དེ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཆེས་དགའ་སྤོབས་བྱུང་ཞེས་གསུངས་འདུག ལྷག་དོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གི་བློས་བཏང་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་དང་བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ལྟོས་མེད་གདོང་ལེན་གནང་མཁན་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་ལ་ངོས་བཞེས་དང་གཟེངས་བསྟོད་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་ཡོད།

གཞི་རྩའི་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་ཚིགས་སྲུང་བརྩི་དང་བསྟུན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཅིག་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་སྟོབས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོའི་དམ་པ་ཁོང་གི་དགོངས་རྫོགས་རྗེས་དྲན་འདི་ནི་ལོ་བདུན་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གཟེངས་རྟགས་འདི་ནི་བྱང་ཕྱོགས་ཁེལ་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ Bay Area Friends of Tibet བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། འབྲེལ་ཡོད་པར་ཁག་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་བ་ལས་བཏུས།

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།