Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་ཡུ་གུར་ངལ་རྩོལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་འདོན།

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ཡུལ་དེའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ནས་ Uyghur Forced Labor Prevention Act ཞེས་ཡུ་གུར་ངལ་རྩོལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་དུ་འདོན་སྤེལ་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུག

1ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་ Jennifer Wexton ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ Jim McGovern ལགས། སྐུ་ཞབས་ Thomas R. Suozzi ལགས། Tom Malinowski ལགས། དེ་བཞིན་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ་། Vicky Hartzler ལགས་དང་སྐུ་ཞབས་ Chris Smith ལགས། Mike Gallagher ལགས་བཅས་ཐུན་མོང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་འདོན་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་དང་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ནང་རྐང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤིངནཅང་ནང་ས་གནས་ཁ་ཆེའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཡ་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམས་ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གཉེར་འཇུག་བཞིན་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཐེར་འདོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ནས་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས་སྐུལ་མཁན་དང་དེ་འབྲེལ་གྱི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་མཐོང་མཆན་བཀག་སྡོམ་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་ཞེས་དང་ལྷག་པར་དུ་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས་ཐོག་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་ཨ་རིར་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་རྣམས་ཤིན་ཅང་ནང་གི་ངལ་རྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་བསྐྱར་འདོན་གནང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཙན་དབང་ཐོག་དམག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་ཏུ་ཞུགས་བཅུག་པར་མ་ཟད་རིམ་པས་རྒྱ་ནག་གི་འདོད་མོས་དང་མཐུན་པའི་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་གཉེར་བཞིན་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཁྲིམས་འཆར་འོག་ཤིན་ཅང་ཙམ་མིན་པར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་རིགས་ཐོག་ནས་ཡོང་བའི་ཚོང་ཟོག་རྣམས་ཨ་རི་ནང་ཚོང་འགྲེམས་གནང་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་འདུག

བོད་ནང་གི་གནད་དོན་ཁ་སྣོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བར་བརྒལ་འགན་འཛིན་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཆེད་འདོན་གནང་མཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག

གཞི་རྩའི་ Uyghur Forced Labor Prevention Act ཞེས་ཡུ་གུར་ངལ་རྩོལ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་འདི་སྔར་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཨ་རི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་ལ་ཚད་མཐོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་ཐོག་གཏན་འབེབས་ཟིན་ཏེ་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་གོམ་ནང་ཆེད་འདོན་གནང་ཟིན་ཡོད་ཀྱང་། ཉེ་ལམ་མཇུག་སྒྲིལ་ཟིན་པའི་ཨ་རིའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ

འི་ཁྲོད་གཞུང་འཛིན་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ཁྲིམས་འཆར་དེར་ཁ་སྣོན་ཕྲན་བུ་གནང་བའི་དབང་གིས་ད་རེས་སླར་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་ཆེད་འདོན་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཁྲིམས་འཆར་དེ་འདོན་སྤེལ་གནང་སྐབས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim McGovern ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ཁུལ་དུ་བཀག་སྐྱིལ་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དང་དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ངལ་རྩོལ་གྱི་ལས་དོན་གཉེར་བཅུག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་སྟབས་ད་ཆ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཆོགས་དང་གཞུང་གཉིས་ཀས་གནད་དོན་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་བཅས་གསུངས་འདུག་པར་མ་ཟད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Chris Smith ལགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་བབ་དེ་དག་ཁྲོད་ང་ཚོས་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་བསྡད་ན་འགྲིག་ཐབས་མེད་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་བཙན་གནོན་དང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་སེར་ས་ཡ་ལྷག་གི་མགྲིན་ཚབ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དེ་འགན་འཁུར་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་མཚུངས་སུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Thomas R. Suozzi ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་གཞུང་དང་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ཐོག་ད་ཆ་ངལ་རྩོལ་ལས་རིགས་ཐོག་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དངོས་ཆས་རྣམས་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུག་པར་མ་ཟད་སྐུ་ཞབས་ Tom Malinowski ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་སྲིད་འཛིན་ Biden མཆོག་ནས་ཐེངས་འདིའི་ཁྲིམས་འཆར་གྱི་དགོངས་དོན་དེ་དག་ཨ་རི་ནང་ཙམ་མིན་པར་ ཨ་རིའི་མཐུན་གྲོས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།