Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་ཆེད་འདོན།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཚོད་འཛིན་གྱིས་དྲག་གནོན་ཆེས་ཆེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཡུལ་དེའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་ཞིག་ཆེད་འདོན་གནང་འདུག

དེ་ཡང་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མའི་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ལས་གྲུབ་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཡུལ་དེའི་ནང་ཆེས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་འོག་ཨ་རིའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ་ཆེད་འདོན་གནང་འདུག་པ་དང་། ཁྲིམས་འཆར་དེ་སྤྱིར་ཨ་རིའི་ནང་ཡོང་བཞིན་པའི་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཚོད་འཛིན་དམ་དྲག་ཡོངས་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་ཐེངས་འདིའི་ཁྲིམས་འཆར་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་ནང་གཉེར་བཞིན་པའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་ནས་བཟོ་ཚོང་ཁང་དེའི་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་དག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ། ཧོང་ཀོང་དང་ཡུ་གུར། དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་གླེང་བར་ལས་གནས་ལས་ཕྱིར་ཕུད་གཏང་བ་དང་འཁོན་ལན་སློག་པ་སོགས་ཀྱི་ངལ་འཕྲད་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱུ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

གོང་ཞུས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ཐོག་མ་ཆེད་འདོན་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་ Yvette Clarke ལགས་ཀྱིས་ཕྱིའི་ཚོགས་སྒེར་ཁག་ནས་ཨ་རིའི་མི་སེར་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཁ་གྲག་ཏུ་མི་འཇུག་པ་བཟོས་ནས་ཡུལ་དེའི་ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་རྒྱུར་དགོངས་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཨ་རིའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ཡིན་པ་ལྟར་དེའི་ནང་དེ་དག་གནང་ཆོག་པའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་གསལ་མེད་པར་དྲན་སྐུལ་དང་སྦྲགས་གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ NBA ཞེས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྦོལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་དམ་དྲག་བྱ་ཚེ་ང་ཚོ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུག་ཆོག་ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁྲིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Mike Gallagher ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་དུ་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲ་བརྟན་ཡོང་སླད་མང་ཚོགས་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད་བློ་ཡིད་མ་ཚིམ་པར་ཕྱིའི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ནང་གི་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་བརྗོད་རང་དབང་ལའང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བརྗོད་འདུག

ཁྲིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Jim Banks ལགས་ཀྱིས་མི་སྣ་ཞིག་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་ཚེ་དོ་བདག་དེར་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་དང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱིའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་རྒྱ་ཁྱབ་གཏོང་བཞིན་པར་བཏང་སྙོམས་ཚུལ་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ནན་བརྗོད་གནང་སྟེ་ཨ་རི་དེ་དུས་རྟག་ཏུ་རང་དབང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་ཡུལ་དེའི་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་ལ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་བཞུགས་རྒྱུ་མིན་པའི་བཞེངས་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས་པའི་བརྡ་ལན་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ Mark Esper ལགས་ཀྱིས་འཇར་མ་ནིའི་གྲོང་ཁྱེར་ Munich ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༥༦ ཐོག་གཏམ་བཤད་སྤེལ་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་འབོར་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རིག་གནས་དངོས་རྫས་སོགས་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་པ་དང་ཡུལ་ལུང་ཆུང་བ་ཚོར་སྡིགས་ར་སྐུལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འདྲ་མིན་སྤྱོད་དེ་ཁེ་བཟང་རག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་དེ་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཆེས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།