Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་འདུག

Tibetan News Headlines

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས།
  • ༸སྐུའི་གཅུང་མོ་ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་སུ་ Pearl S. Buck ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
  • བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༤ པ་དབུ་འཛུགས།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ནི་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན།
  • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་དུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་བྱུང་ཡང་མི་ཤི་སྐྱོན་ཆག་རིགས་བྱུང་མིན་འདུག

Friday 19/04/2024

  • Dalai Lama begins two-day teaching on ‘Gaden Lhagyama’ to Mongolian devotees
  • Jetsun Pema receives Randolph’s Pearl S. Buck award
  • 14th Tibetan Women Association General Body Meeting begins in Dharamshala
  • China spearheading systematic elimination of civilization and people, says UN expert
  • Mundgod Tibetan settlement hit with severe thunderstorm

ཨ་རིའི་གྱད་འགྲན་པ་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གྲགས་ཅན་ John Cena ལགས་ཀྱིས་མུ་འབྲེལ་གློག་བརྙན་གྲགས་ཅན་ Fast & Furious ཞེས་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་ཁང་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞིག་བྱས་པའི་ནང་དུ། ཁོང་གིས་ཐོན་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་དེ་དང་པོ་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བལྟ་ཐུབ་པར་བརྗོད་རྗེས། རྒྱ་ནག་གི་དྲ་དམག་མང་པོས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ནས། ཐེ་ཝན་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྟབས་དྲ་ལམ་ནས་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་ཁོང་ལ་སྡུག་དམོད་གཏོང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཁོང་གིས་མཐར་རྒྱ་ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག
གཞི་རྩའི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རའི་ནང་དུ་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་མཉེན་ཆས། Weibo ཞེས་པའི་སྟེང་དུ་ཁོང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མི་མང་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་གྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཐེ་ཝན་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་བཅར་འདྲིར་ལན་འདེབས་བྱས་པ་དེ་ཡིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་དམག་གིས་ཁོང་ལ་ཕྱོགས་མང་པོ་ནས་རྒོལ་རྡུང་དང་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།དེའི་ཁོངས་སུ། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་བར་དུ་ཐེ་ཝན་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་དགོས། དེ་མིན་ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་མཆན་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་རེ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་ར་ནས་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་འབྱུང་བཞིན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལངས་ཕྱོགས་གསལ་བོ་མེད་མཁན་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་ག་རེ་བྱས་ནས་བཟོད་སྒོམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རྟོགས་དཀའ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་རེ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ལ་ཉེན་བརྡ་བཏང་སྟེ། ཁོང་གིས་ཚད་བཟུང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་འདུག

ཐེ་ཝན་གསར་ཁང་གི་བཅར་འདྲི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དེའི་སྟེངས་ནས་ཁོང་ལ་རྒོལ་རྡུང་དང་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་མཚམས་སུ། ཁ་ཉིན་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་ཁོང་གིས་ Weibo དྲ་གནས་སུ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་ཡོད་པའི་བརྙན་གྱི་ནང་དུ། ཁོང་ལ་བཅར་འདྲི་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སྟབས་ནོར་འཁྲུར་བཟོས་སོང་། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་གུས་བརྩི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པར་འཁོད་འདུག
གཞི་རྩའི་ཇཱོན་སི་ན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་ཁོང་གིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཡོད་ལུགས་ཀྱིས་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ནས། ནུབ་གླིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གླེང་སློང་མང་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དེར་མི་དགའ་མཁན་མང་པོ་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཁྲོད་དུ། ཁོང་གི་སྦྱིན་བདག་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་དགོངས་སེལ་གྱི་གནད་དོན་དེར་དགའ་མོས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་ལས་རོགས་དེ་འདྲ་ཡང་བློ་ཕམ་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
རྩ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་གང་སར་རྒྱ་ནག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུན་མ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བོད་དང་ཝེ་ཝན་སོགས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གི་དངུལ་དངོས་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་འོག་ནས། ནུབ་གླིང་གི་སྥྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དང་ཐེ་ཝན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་ཤ་ཆས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཡོངས་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་དུས་རྒྱུན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ཐེ་བྱུས་བྱས་མི་ཆོག་པར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བོད་དང་ཐེ་ཝན། དེ་བཞིན་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་ཕྱི་ལོག་གི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་ལ་དྲ་ལམ་ནས་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁེ་ཚོང་དང་འགྲོ་འོང་གི་གོ་སྐབས་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།