fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཨུ་ཏྟར་པྲདེཤའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གསར་པ་ཕྱག་བསྟར་གནང་འཆར། 

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 5 times, 1 visits today)

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་ Uttar Pradesh མངའ་སྡེ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་སམ་ Happiness Curriculum ཞེས་པའི་བསླབ་གཞི་གསར་པ་དེ་ཕྱག་བསྟར་གནང་འཆར་འདུགཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ News18 ཞེས་པའི་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Yogi-Adityanath མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཨུ་ཏྟར་པྲདེཤ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་མངའ་སྡེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རྫོང་ཁག་ ༡༥ ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དངོས་སུ་ཕྱག་བསྟར་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། དེའང་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་ལ་རྫོང་ཁག་བཅོ་ལྔ་ནང་ཡོད་པའི་སློན་གྲྭ་བཅུ་རེའི་ནང་ཕྱག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགདེ་བཞིན་ཡུ་པི་མངའ་སྡེའི་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་སྐུ་ཞབས་ Ambikesh Tripathi ལགས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ Donald Trump མཆོག་རྒྱ་གར་ནང་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཡུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟིགས་སྐོར་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་གནང་སྐབས་ཨུ་ཏྟར་པྲདེཤ་མངའ་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་རྒན་ Shravan Kumar ལགས་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་དོན་ལྟར་ཁོང་གིས་ཕྱིས་སུ་ཡུ་པི་མངའ་སྡེ་གཞུང་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དེ་མངའ་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་བསླབ་གཞིའི་ཁོངས་སུ་ངེས་པར་དུ་འཇོག་གནང་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་ད་རེས་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ Happiness Curriculum འམ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་མིང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་སྟེ་  Realization Curriculum འམ་ངེས་ཤེས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་ཞེས་མིང་བཏགས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཚན་ཁོངས་སུ་སློབ་ཁྲིད་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་བསླབ་གཞིའི་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད།ཁོང་གིས་ད་དུང་ད་ལྟའི་ཆར་བསླབ་གཞི་དེ་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་བསླབ་གཞི་འདི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུགགཞི་རྩའི་ Happiness Curriculum ཞེས་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དེ་ལྡི་ལིའི་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་འགན་བཞེས་ཐོག་ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་མའི་འཚར་ལོངས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་འདྲ་མིན་བསྡུ་བསྐོང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་བསླབ་གཞི་གནད་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བསླབ་གཞི་དེ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ནང་ལ་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་ད་ཆ་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་གི་སྔོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་གྱི་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེ་སྔ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྐབས་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ནང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དེ་དག་ལག་བསྟར་གང་མང་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཁོང་ཁྲོ་སོགས་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའི་ཆ་དེ་དག་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དེ་དག་སློབ་ཁྲིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཐུབ་པར་དགེ་རྒན་གསོ་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་བསླབ་གཞིའི་ཁོངས་སུ་བདེ་སྐྱིད་དང་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་ཙམ་མིན་པར་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ནང་གསུངས་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཀྱང་དེ་མཚུངས་སུ་སློབ་ཁྲིད་གནང་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་སོགས་བཀའ་སྩལ་ཡོད།ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་གཞན་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་མ་བཞག་པར་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་ནང་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་མཛད་དོན་ལྟར་ད་ཆ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་དང་། དེ་མིན་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་གྲུ་མང་དག་ཅིག་གི་སློབ་གྲྭར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་པའི་བྱམས་བརྩེ་དང་བློ་གྲོས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་བསླབ་གཞི་ SEE Learning ཞེས་པ་དེ་དངོས་སུ་ཕྱག་བསྟར་གནང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད།

(Visited 297 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།