Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་བརྡར་ལྟོས་མེད་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་གླེང་ངེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ལོ་དགུའི་རྗེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཆེད་བཏོན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་བུའི་གྲོས་མོལ་དེ་ཡོང་བར་ཐོག་མར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོ་རྒྱུ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཅིག་བཏོན་ཡོད་སྟབས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་གིས་ཉེན་བརྡ་དེར་ལྟོས་མེད་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་བློ་འཚབ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་གཙོ་བོར་གདེང་འཇོག་གནང་སྟེ་མུ་མཐུད་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་གྲོས་མོལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་གྲོས་མོལ་མཐའ་མ་དེ་གནང་ཡོད།

འདི་ལོའི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ The Guardian གསར་ཤོག་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་དགུའི་རྗེས་སུ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་བརྡ་ལེན་སྤྲད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། ཁུལ་དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ Xiao Qian གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ངོས་ནས་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའི་བཞེངས་ཕྱོགས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དགོས་པ་དང་། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་སོགས་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད་ཀྱང་། སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་སློང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མིང་རྗེས་ངན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་སྣང་ཆུང་གཏང་ན་དེ་ནི་འགྲིག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཁོ་པས་སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ཆབ་སྲིད་གཡོ་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་བཤད་འདུག

གནད་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་གཞུང་གིས་ད་བར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐོག་བློ་འཚབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་དུ་གནད་དོན་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཐད་ཀར་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུགཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ལྕམ་ Penny Wong མཆོག་གིས་ཀྱང་ཤིན་ཅང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་སེམས་སྡུག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ། ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཁོང་ཡུ་གུར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ང་ཚོའི་རིན་ཐང་དང་མངོན་འདོད་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།ཨེ་ཤ་ཡའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ Elaine Pearson ལགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་བཞག་པ་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལས་གཡོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་འབྲེལ། ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་སྤྱི་ཟུར་སྐྱིད་འཛོམས་གདོང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་དེ་ནི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་སླར་གསོ་ཡོང་བར་ཐོག་མར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་སྔར་བཞིན་བཟོ་དགོས་སྐོར་བཤད་པ་དེ་ནི་དོན་ངོ་མར་བོད་དང་ཤིན་ཅང་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དེ་བསྐྱུར་ཆེད་ཡིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་དེ་མིང་ཙམ་མིན་པར་དངོས་དོན་ཐོག་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ལ་སྨན་པ་ཞིག་དགོས་སྐོར་སོགས་གསུངས་འདུག

 

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།