Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

 • ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་སླད་དགོན་པ་གནས་སྤོས་ཀྱི་བཙན་བཀར་བོད་མི་ཚོས་ཞུ་འབོད།
 • རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ལ་དྲང་བདེན་དགོས་པའི་ལས་འགུལ་སླར་སྤེལ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་དམངས་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་ངོ་རྒོལ་བསྒྲགས་གཏམ།
 • ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ནང་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཇེ་མང་ཕྱིན་པ།
 • རྒྱ་ནག་ཚོང་ལས་ཆེ་གྲས་ཀྱིས་དང་བླངས་དམག་དཔུང་གསར་འཛུགས་བྱེད་བཞིན་པ།

Wednesday 21/02/2024

 • Tibetans in Derge appeal before Chinese officials over forced resettlement for dam construction
 • Gonpo Kyi continues to protest her brother’s ‘wrongful arrest and conviction’ in Lhasa
 • 86 civil societies urge rebuke and sanctions against Beijing’s ‘controversial article 23’ in Hong Kong
 • New report highlight rapid rise of protests in China, Per capita repression second highest in Tibet after Shanghai
 • Preparing for war, social unrest or a new pandemic? Chinese companies are raising militias like it’s the 1970s
/ audio english
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་པ་འཚོགས་འཆར།
 • བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • འཇར་མན་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་མ་འཛུགས་མཚམས་འཇོག་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་གཞི་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུ།
 • བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའི་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་ལས་བསྡོམས།
 • བོད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་བྲིས་བའི་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་འགྲེམས་སྤེལ་ཕྱིར་བསྡུ།

Tuesday 20/02/2024

 • 9th International Conference of Tibet Supporters Group to be held in Brussels, Belgium
 • Tibet Rights group calls on Nepal to safeguard Tibetan refugee rights
 • German firms with deep roots in China reconsider their Xinjiang ties
 • The 16th Kashag past one year in review: reading the fineprint
 • Journal retracts 18 papers from China due to Tibet and other human rights concerns
/ audio english
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀོ་ལེ་གྷལ་གཞིས་ཆགས་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བར་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ།
 • བོད་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རྐང་འཁོར་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་བཙུགས་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩོམ་པ་པོ་མང་པོ་ཞིག་ Hugo གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མི་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་།
 • རྒྱ་ནག་གིས་འབྲུག་ཡུལ་དང་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པའི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་གནས་སྤོ་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རིགས་ལམ་རྒྱུས་སྟོན་པ་གསོ་སྐྱོང་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་བཞིན་པ།

Monday 19/02/2024

 • Dalai Lama extends greeting on 50th anniversary of Kollegal Dhondenling
 • Cycling for free tibet’, cycle rally to highlight China’s atrocities against minorities begins in Taiwan
 • Authors ‘excluded from Hugo awards over China concerns’
 • Chinese village construction in disputed zone outpaces China-Bhutan border talks
 • Workshop for dialectic debating skills for students begins in CIHTS Varanasi
/ audio english

ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ།

Sunday 18/02/2024

Kollegal Dhondeling Settlement turns 50: A look back at the settlement’s history and present status 

/ audio english
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་ གླེང་མོལ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་བཀའ་སློབ།

Saturday 17/02/2024

 • Resolve Tibet Act: In conversation with Tenzin Lekshay, CTA Spokesman
 • Dalai Lama’s speech on his journey into exile
/ audio english
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས།
 • སྙན་ངག་པ་ལྡོང་རང་ལྕགས་ལགས་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་ཞན་པོར་གྱུར་འདུག
 • དབྱིན་ཡུལ་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཐུག་འཕྲད་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • པདྨ་ཚེ་བརྟན་གྱི་གློག་བརྙན་གསའ་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་བྱ་དགའ་མཐོ་ཤོས་ཐོབ་པ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། ཉི་མ་གྲགས་པ་ལགས་དང་འཛོམས་དཔལ་གཤེར་སྐྱེས་སྐྱེ་དངོས་ཚོང་ལས།

Friday 16/02/2024

 • US House Passes Resolve Tibet Act
 • Tibetan poet under Chinese detention since one year, mother’s condition dire
 • David Cameron urged to raise human rights and security concerns in first meeting with Wang Yi
 • Pema Tseden’s “Snow Leopard” wins Honorary Golden Cyclo at  Vesoul International Film Festival
 • DIASPORA FEATURE: Nyima Dakpa’s hydroponic farming, eshop and agricultural research
/ audio english
 • སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧྥིན་ལེནྜ་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ།
 • ཁམས་སྡེ་དགེའི་ནང་མི་མང་གིས་སྲིད་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི།
 • ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལོ་གསར་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཅིག་ལྷན་ཞུགས།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིམ། བྱིས་པའི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་སྨན་ཁབ་སྐོར།

Thursday 15/02/2024

 • Namgyal monastery offers Tenshug to the Dalai Lama
 • Dalai Lama congratulates Alexander Stubb on being elected as President of Finland
 • Tibetans in Kham Derge hold protest against Local Government over Dam Construction
 • US State Department Celebrates Losar
 • Delhi-based Ambassadors, Deputy Chiefs of Mission, and Diplomats from Various Countries Celebrate Losar at Bureau Office
 • HEALTH AND WELLNESS: Nurse Choekyi on Child Immunization
/ audio english

འདས་པའི་ཆུ་ཡོས་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ།

Wednesday 14/02/2024

Tibet International: Year in review

Namgyal Monastery  Offers  Tenshug To The Dalai lama

/ audio english

རབ་གནས་ཆུ་ཡོས་ལོའི་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གལ་ཆེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག

Tuesday 13/02/2024

Exile Tibet: A Year In Review

/ audio english

ཆུ་ཡོས་ལོའི་ནང་གི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཕྱོགས་སྒྲིག

Monday 12/02/2024

His Holiness the Dalai Lama: A Year in Review

/ audio english