Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

 • བོད་ནང་གི་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།
 • གནམ་གཤིས་ཕོར་པའི་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་གྱི་ཨང་རིམ་གཉིས་པ་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤོལ་རུ་ཁག་ལ་ཐོབ་པ།
 • རྒྱ་གར་གྱིས་ས་མཚམས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་རྒྱ་ནག་གི་རྗེས་ཟིན་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ཝན་དོན་ཁང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་དོན་གྲོས་མོལ་གནང་བ།
 •  བོད་པའི་བུ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞོན་ནུའི་མིག་མང་རྩེད་འགྲན་ནང་ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པ།

Thursday 07/09/2023

 • Tibet language class in front of Westminster to protest China’s ‘colonial boarding schools’ in Tibet
 • Climate Cup Final : Delhi FC beat Tibetan men’s football team 6:0 to win inaugural tournament
 • China ahead in race to build border infra, but India has reduced gap in past 3 yrs: BRO chief
 • Four-Member Delegation of US CECC visit Office of Tibet in Taiwan
 • Tibetan boy wins International Junior Chess competition in Barcelona
/ audio english
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐམས་བཅད་མནལ་འབྱོར་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་ཆོས་མཇུག་སྒྲིལ།
 • རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཞི་ཅིན་ཕིང་ G 20 ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཞུགས་ཀྱི་མེད་པ།
 • ཨསྟྲེ་ལི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཕ་མ་དང་ཁ་བྲལ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ།
 • ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས་ཀླུ་ལྡིངས་ལགས་སུ་ཨུཏྟྲ་ཁནྜ་མངའ་སྡེའི་ཆེ་བསྟོད་གཟེགས་རྟགས་འབུལ་བཞེས།
 • རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་མཁན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མནའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་གསུམ་པ་ཚོགས་པ།

Wednesday 06/09/2023

 • Dalai Lama concludes two-day teaching on Chandrakirti’s Entering the Middle Way
 • Analysis: Xi reprimanded by elders at Beidaihe over direction of nation
 • Australia raises concerns over Tibet freedom crackdown
 • Tsering Chozom Luding receives Uttarkhand educators award for social services
 • Deputy Speaker Dolma Tsering attends the third Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) Prague Summit 2023

 • བཞུགས་སྒར་དུ་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་གི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས།
 • བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༡ མཇུག་སྒྲིལ།
 • ཨོསྟྲེ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ།
 • ཨ་ལ་ལ་མོ། བསྟན་འཛིན་ནོར་གཡང་ལགས་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར།

Tuesday 05/09/2023

 • Dalai Lama begins two days teaching to South East Asian devotees, Dharamsala
 • 21st North American Tibetan Association’s Conference concludes in Toronto
 • Tibet Lobby Day 2023: Tibetans approach Australian Parliamentarians for Tibet Support
 • Alalamo: Interview with Tibetan Singer Tenzin Noryang

/ audio english

 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟིགས་དབུ་འཛུགས།
 • རྒྱ་གཞུང་གི་ལྟ་སྤྱོད་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བོད་དུ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་ནི་འཁྲབ་སྟོན་ཁོ་ན་རེད།
 • G20 ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚབ་ཏུ་སྲིད་བློན་ Li Qiang མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག
 • རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་ཚོང་འབྲེལ་ནས་ཨི་ཊ་ལིར་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་མེད་པ།
 • བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤོལ་རུ་ཁག་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཕོར་པའི་རྩེད་འགྲན་ནང་མཉམ་ཞུགས།

Monday 04/09/2023

 • Sikyong begins 4 days tour of places in and around Dharamsala
 • UN envoys tour Tibet on China organized trip
 • Xi likely to skip G20 summit, Premier Li Qiang to attend
 • Belt and Road China deal did not bring expected results: Italy Finance Minister
 • Tibetan National Football Team participates in Climate Cup 2023 in Ladakh

/ audio english

 • ཕྱི་ལོ་ ༡༩༢༨ ལོར་བོད་ནང་ལྷག་པའི་ཤར་པ་རྒྱལ་པོའི་གནད་དོན་སྐོར།

Sunday 03/09/2023

 • Sherpa Gyalpo: Thorn in a relationship between Tibet and Nepal in 1928 

 • བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༦༣ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚམས་ཁག་བཀག་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོ་རྟག་ཏུ་བོད་མི་དང་ལྷན་དུ་ཡོད།
 • སྦིར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་དྭང་ཞབས་དམ་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བཏགས་པ།
 • བསྐྱར་སྲིང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ།

Saturday 02/09/2023

 • Exile Tibetan marks 63rd Tibetan Democracy Day : Dharamsala
 • Swedish Parliamentary Delegation assures continued support for Tibet cause
 • Bir Tibetan settlement road named after Shaheed Sepoy Kalsang Dorjee
 • Democracy in exile

/ audio english
 • ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་དེ་བོད་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་བྱས་པར་མངོན་གསལ།
 • ཨོསྟྲེ་ལི་ཡཱའི་ངལ་རྩོལ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་རང་དབང་གནས་བབ་ལ་བློ་འཚབ་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།
 • རྒྱ་ནག་དེ་ཉིད་ཡིད་ཆེས་གནང་འོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མིན་པར་གསུངས་ཡོད།
 • རྡོར་གླིང་དུ་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ས་གནས་ཡན་ལག་གསར་འཛུགས།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་རྒོལ་རྡུང་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་མུས་ཡིན་པར་མངོན་གསལ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། ཤུག་གསེབ་བཙུན་དགོན་སྐོར།

Friday 01/09/2023

 • China’s ‘Order Number 19’ escalates its continuous religious repression in Tibet: CTA
 • Australian Labor Party Adopts Resolution Condemning Erosion of Rights and Freedom in Tibet
 • Xi Jinping’s China cannot be trusted: Tibetan Youth Congress
 • New chapter of India-Tibet friendship society (ITFS) formed in Darjeeling
 • Forced assimilation continues year after landmark report on Xinjiang: HRW
 • Tibetan Diaspora : Shugsep Nunnery
/ audio english
 • བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རོགས་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས།
 • རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཐེ་ཝན་གཉིས་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས།
 • རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་རེ་རེ་དང་ལྷན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་སློང་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག
 • གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་བའི་བོད་མི་རྣམས་གློད་གྲོལ་དང་གནས་སྟངས་གང་ཡིན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་དགོས།
 • ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་དག་ལ་སུན་གཙེར་བརྒྱུད་ཕྱིར་སྡོད་རྒྱ་རིགས་ལས་འགུལ་བར་དམ་བསྒྲགས་མངོན་གསལ།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན། ཚ་བའི་ནད་གཞི་སྐོར།

Thursday 31/08/2023

 • CTA’s two-days donor conference begins in Dharamshala
 • ‘India should declare Tibet as independent’: Army veterans as China lays claim on Arunachal, Aksai Chin in new map
 • UK foreign secretary says he raised human rights on China visit
 • CTA urges China to release Tibetans who have been forced into disappearance Hong Kong squeezes activists in exile by interrogating relatives
 • Health and Wellness: Fever disease
/ audio english
 • བཙན་དབང་འོག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་བོད་མི་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པར་གློད་བཀྲོལ་དགོས།
 • རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་རར་མ་འཛུགས་གནང་འོས་པ་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ།
 • རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་དེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས།
 • རྒྱ་ནག་ནང་གི་འཚམས་གཟིགས་ཁྲོད་བོད་དོན་གླེང་སློང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ།
 • བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གལ་ཆེ་ཡིན་བའི་བཀའ་སློབ།

Wednesday 30/08/2023

 • Ex-political prisoners demand end to ‘enforced disappearance’ in Tibet
 • US Commerce secretary says US firms complain China is ‘uninvestable’
 • ‘India should declare Tibet as independent’: Army veterans as China lays claim on Arunachal, Aksai Chin in new map
 • UK Foreign Secretary to visit China today, will raise human rights issues
 • His Holiness the Dalai Lama’s speech: Importance of Tibetan language
/ audio english
 • སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཇ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ནང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཙོས་ Aksai Chin ས་ཁུལ་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁོངས་སུ་བཅུག་པར་རྒྱ་གར་གྱིས་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག
 • བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ།
 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཤིན་ཅང་སྐོར་སྐྱོད་ཁྲོད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་བྱེད་དགོས་པར་ནན་སྐུལ།
 • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བླངས་པའི་དིང་རི།

Tuesday 29/08/2023

 • Tibetan parliamentary delegations call on J&K leaders and officials
 • China includes Arunachal Pradesh, Aksai Chin in new ‘standard map’
 • 22nd annual conference of 15 Tibetan cooperative begins in Bylakuppe
 • Xi Jinping urges more work to ‘control illegal religious activities’ in Xinjiang on surprise visit
 • Alalamo: Dingri (དིང་རི།) by Tsering Phuntsok