Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

བཙན་བྱོལ།

བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལས་རིམ།

བོད་པའི་སློབ་གྲྭའི་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལས་རིམ།

ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི།

ནུབ་བྱང་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བ།

ལ་དྭགས་སུ་གནམ་གཤིས་ཕོར་པའི་རྩེད་འགྲན་ནང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤོལ་རུ་ཁག་མཉམ་ཞུགས།

ལ་དྭགས་སུ་གནམ་གཤིས་ཕོར་བའི་རྩེད་འགྲན་ནང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་སྤོལ་རུ་ཁག་མཉམ་ཞུགས།

སྦིར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་དྭང་ཞབས་དམ་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བཏགས་པ།   

སྦིར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་དྭང་ཞབས་དམ་པ་སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བཏགས་པ།

༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་མི་བྱེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

༸སྐྱབས་རྗེ་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམ་བསྒྲགས་མི་བྱེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

རྒྱ་ནག་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ།

རྒྱ་ནག་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་དབར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ།

ཀམ་རའོ་སྒ་པ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་གཞིས་མི་ ༩༠ ལྷག་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག

ཀམ་རའོ་སྒ་པ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་གཞིས་མི་ ༩༠ ལྷག་ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་བསྟུན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཟུར་ཚོགས།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་བསྟུན་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཟུར་ཚོགས།

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ Li Qiang འཇར་མི་ནིར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་སླེབས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ Li Qiang འཇར་མི་ནིར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་སླེབས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

Latest news