Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་མཛད་འདུག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ཚོང་པ་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ2016-10-29-dharamsala-n02_dsc3387་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་བསྩལ་འདུག
དེ་ཡང་ཁ་ཉིན་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་པའི་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ཚོང་པ་དད་ལྡན་པ་ ༨༠ སྐོར་ཞིག་དང་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ Hanoi དང་ Ho Chi Minh, Saigon དང་ Da Nang བཅས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་དད་ལྡན་པ་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་པའི་ཁོངས་སུ་ནང་པ་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་བཀྲིན་བསྩལ་འདུག
སྐབས་དེར་ཝི་ཏི་ནམ་སྐད་ཐོག་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང་རྗེས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྩ་བར་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་དེ་སྟོན་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་ཁོང་ལྟ་བུ་ང་ཚོས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་རྒྱུའི་ལམ་དེ་མངོན་གསལ་མཛད་ཡོད་པ་དྲན་བསྐུལ་གནང་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་རྣམས་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བཟུང་སྟེ་བྱང་སྡོམ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་སྒོ་ནས་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་བསྩལ་འདུག
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བཀའ་ནན་བསྩལ་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། ང་ཚོ་འ2016-10-29-dharamsala-n01_dsc3339གྲོ་ཀུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་ཡོད་སྟབས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་གོ་ལའི་ཚ་གྲོད། རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་གྱི་འཇིག་པའི་དབང་གིས་ས་འགུལ་སོགས་བྱུང་གི་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ཏེ་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་ཝི་ཏི་ནམ་མི་མང་ཚོས་ད་བར་ཝི་ཏི་ནམ་རང་གི་དོན་དུ་དཀའ་སྤྱད་དང་འབད་སྤུངས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད། ད་ཆ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཝི་ཏི་ནམ་རང་ལ་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཙམ་མིན་པར་གོ་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་སེམས་ཁུར་བླངས་དགོས་པ་ལམ་སྟོན་མཛད་འདུག
ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནམ་ཞིག་བདེ་སྐྱིད་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཚེ་ངེས་པར་དུ་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་གལ་ཆེ་བ་དང་དེ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ཡོད་པ་དང་། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་ལ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་སྐོར་བསླབ་བྱ་གཅིག་མཚུངས་གནང་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་གྱིས་ང་ཚོས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་སྔར་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་རིགས་མི་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་བཀྲིན་ཆེ་བ་སོགས་བསྩལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།