Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཧྥ་རན་སི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཁག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཨོ་ལན་ཌི་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རིང་མིན་བྷེལ་ཇམ་དང་ཧྥ་རན་སི་བཅས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། ཧྥ་རན་སི་ནང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཁག་ཅིག་གིས་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་ Francios Hollande མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་མོལ་ཞུ་Franceདགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

མཛད་འཆར་ཁག་ལ་གཞིགས་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཆེས་ཐོག་མར་བྷེལ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ Brussels ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་མཛད་འཆར་ཁག་གཅིག་བསྐྱང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༨ བར་ཧྥརན་སིའི་ Strasbourg གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་གནས་ཐོག་འཁོད་པར་གཞིགས་ན། Association Tibet Libre ཞེས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་རྐང་སྣེ་འཁྲིད་འོག ཧྥ་རན་སི་ནང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་ ༢༠ ཙམ་གྱིས་སྲིད་འཛིན་ཨོ་ལན་ཌི་མཆོག་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཞུ་ཡིག་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དང། དེའི་ནང་གཙོ་བོ་ཉེ་ལམ་ནས་ཧྥ་རན་སི་ནང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ཚད་ལས་འགལ་བ་སྤེལ་ཏེ་ཡུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལ་རྨ་ཁ་ཆེན་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཞི་ཐབས་སླད་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ད་རེས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་བསྒྲིལ་གོང་འཕེལ་དང་ཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་དང་ལྷན་རྒྱས་མཇལ་མོལ་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཡུལ་དེའི་ནང་སླར་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་བསྐྲུན་རྒྱུའི་སེམས་སྐུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཧྥན་རན་སིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནི་ཀོ་ལ་སར་ཀོ་ཛི་མཆོག་དང། དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྦ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་རྒྱས་མཇལ་མོལ་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནན་བརྗོད་ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཧོ་ལན་ཌི་མཆོག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཁག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་ཞིབ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། ལྷག་དོན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་སེལ་ཐབས་སླད་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་འབྲེལ་ལམ་བསྐྱར་མཐུད་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་སྐུལ་མ་ཞུས་འདུག

རྩ་བའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧྥ་རན་སིའི་ནང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱོན་བདུན་གཅིག་ཙམ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁོངས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྲེལ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་པ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ཆོས་ལས་འདས་པའི་ཀུན་སྤྱོདསྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་སྩལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་རེད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།