Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མང་ཚོགས་ནས་འཛིན་ཡ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགོད་པ་བསྐྱོད་རྒྱུར་མུ་མཐུད་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • BJP ཚོགས་པའི་འོས་བསྡུའི་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྲིད་བློན་ Modi མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷན་འབྲེལ་ལམ་དམ་གཟབ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཐེ་གཏོགས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ།
 • ༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་དུ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཐེངས་ ༣༤ པ་འཚོགས་བཞིན་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། Karuna ངལ་གསོ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Friday 12/04/2024

 • China has allowed only FCCC journalist inside the ‘Tibet Autonomous Region in 2023: Report
 • Sikkim BJP manifesto promises return passage for Gyalwa Karmapa
 • India-China border situation needs to be addressed urgently: PM Modi
 • China meddled in past two Canada elections but results not impacted , says Justin Trudeau
 • China sanctions 2 US defence companies over supporting arms sales to Taiwan
 • 34th Menri Grand ‘Drubchen’ begins in Yungdrung Bon monastery in Dolanji
 • DIASPORA FEATURE: Karuna Retirement Home

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་བཀའ་ཆོས་ཉིན་གཉིས་པའི་ཐོག་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མང་ཚོགས་hhdl1ནས་འཛིན་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་མཛད་སོང་།

དེ་རིང་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཆོས་ཞུ་བ་ ༦༠༠༠ བརྒལ་བར་འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པའི་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཉིན་གཉིས་པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཆེས་ཐོག་མར་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཤད་བསྩལ་སྐབས། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས། ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་སེལ་མ་མཛད། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་འཕོ་མིན་སྟེ། །ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲོལ་བ་མཛད། ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་འདྲེན་མཛhhdl7ད་ནས་བདེན་པ་གཉིས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ངོ་སྤྲོད་གནང་པའི་ཁྲོད།  ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་དང་གནོད་པ་མི་བྱེད་ཞེས་པ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་ཐོག་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་དེ་ལྟར་གཅིག་མཚུངས་གསུངས་ཡོད་ནའང་། མི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡིན་པས་ནང་པའི་མང་ཚོགས་ཚོའི་ངོས་ནས་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་མིན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་གལ་ཡིན་པར་ལམ་སྟོན་གནང་པ་མ་ཟད། ལྷག་དོན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་པ་མེད་དུས་མ་འོངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་མང་ཚོགས་ནས་འཛིན་ཡ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་ནན་མཛད་སོང་།

དེ་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོག་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ལ་རིག་པའི་རྩལ་སྟོན་ནས་དེར་ཞིབ་འཇུག་གིས་གཏན་ལ་དབབ་རྒྱུ་ཡོད་སྟབས། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་གྲུབ་དེར་སློབ་གཉེར་མ་གhhdl2ནང་པར་བསྡད་ན་འཕྲོག་བརླག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོན་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དེ་དག་ལ་སློབ་སྦྱོང་མ་བྱེད་ན་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཟབ་མོ་ཕེབས་སོང་།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ད་ལན་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བྱེད་དང་པོ་རྟག་འཛིན་སྤང་པའི་ཐབས་བསྟན་པ་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་དང་འབྲེལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་གསུང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་གལ་གནད་སྐོར་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་དང་། སེམས་མ་རུང་པའི་དབང་གིས་འཁྲུག་སྟབས་ད་ལྟའི་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཐོག་མིས་མི་གསོད་པ་མཚོན་པའི་ཐབས་སྡུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་ལུང་འདྲེན་མཛད་ནས་གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མི་ཀུན་གྱིས་མིའི་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་བྱམས་བརྩེའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་འབད་བརྩོན་གནང་ཚེ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྨད་ཆར་བྱམས་བརྩེ་དང་ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་བཀའ་སྩལ་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

ཆོས་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་ཐུན་དང་པོའི་བར་མཚམས་ཤིག་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི5་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲི་དགོངས་བསྐོར་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་སྐབས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་ལགས་ན། ངེད་ཅག་ཚོས་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་སྐྱབས་འོག་ལས་ནམ་ཡང་མི་དོར་བ་དང་རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར་རྒྱུ་ཚོགས་གང་བསག་དགོས་སམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་དུ་ངོས་ནས་རང་ཉིད་རྩ་ཆེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་དང་འབྲེལ། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་གཏམ་དེ་དངོས་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེར་བརྟེན་པའི་བྱང་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བགཉིས་པོ་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་མཛད་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།