Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པར་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

Tibetan News Headlines

 • Dalai Lama gives audience to Himalayan Buddhists from Rolwa Ling
 • One household and One file: Surveillance ramped up after anti-dam protests
 • GCM Gold Cup Final and Green Book debacle
 • Taiwan’s parliament passes bill pushing pro-China changes
 • East Turkistan government in exile calls on US to pass Uyghur Policy Act
 • Any attempt to intimidate individuals or communities in the UK will not be tolerated: UK to China

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༩

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་རོལ་བ་གླིང་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དབང་སྒྱུར་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་དང་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཅེས་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར།
 • ༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་རྙོག
 • ཐེ་ཝན་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས།
 • ཨ་རིར་ཡུ་གུར་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་གི་མི་སེར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་སུན་གཙེར་བྱས་པ་དེར་བཟོད་སྲན་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན་གསུངས་འདུག

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཟུར་རི་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ལ་དྭགས་ལྡུམ་རྭ་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པའི་ལས་སྣེ། དགེ་འདུན་པ་རྣམས། ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་བཅས་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་དགོན་པ་དེའི་ ༢༠༡༨ ལོའི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ཚོགས་མགོན་དུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་མ་ཟད། དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་འགའ་ཤས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་བཀའ་བརྒྱ་མ། དེ་བཞིན་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་བཅས་བཀྲིན་ཆེ་བསྩལ་འདུག


དེ་རིང་གི་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ཁུལ་དུ་ནང་པའི་དགེ་སློང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ཅིག་དང་ལྷན་འཛོམས་གནང་སྐབས། ནང་པའི་ཆོས་འདི་དེང་སྐབས་ཀྱི་དུས་རབས་ ༢༡ དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྐོར་སོགས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་སྦྲགས། སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་ལེན་མཁན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཚོས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། ནང་པའི་ཆོས་འདི་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཚོས་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་གནས་སྟངས་ར་འཕྲོད་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བྱས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདུག གཞི་རྩའི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དབུས་པའི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཡོངས་ནས་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ནང་པའི་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཕྲན་བུ་གནང་གི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་དད་པའི་རྗེས་འབྲངས་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པའི་རྗེས་འབྲངས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་སོགས་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་འདུག

དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་གཞིར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་བཀའ་བརྒྱ་མ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་བཤད་ལུང་བཅས་བཀྲིན་བསྩལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།