Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དངུལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་ཡོད།

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ།
 • Uzra Zeya ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཙམ་མིན་པར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་ཐུན་མོང་གི་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྙན་སེང་།
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྐྱོང་ཕྱིར་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ལྟར་རང་འཇགས་གནས་རྒྱུའི་མང་མོས་ཐག་གཅོད།
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ Henry Kissinger ལགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ཐོག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག
 • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སྐབས་དང་པོའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་པ་མཐར་སོན།

Thursday 30/11/2023

 • US House Foreign Affairs Committee approves ‘Resolve Tibet Act’ for Tibet-China dispute
 • Challenging PRC’s abuses not just tied to Tibet, it is an affirmation of our collective commitment to safeguard human rights : Uzra Zeya
 • Tibet advocacy coalition brief China’s rights abuses in Tibet at China UPR pre session
 • Sixth session of the 17th Tibetan parliament to reconvene as scheduled earlier
 • Former US Secretary of State Henry Kissinger dies aged 100
 • The Dalai Lama Institute for Higher Education awards certificate to first batch PhD graduates

དེ་རིང་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པའི་ལས་ཉིན་  ༥ པའི་ཚོགས་དུས་ ༢ པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ནས་སྔ་ལོར་དབུ་འབྱེད་གནང་བའི་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་དངུལ་ཁང་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དང། མ་འོངས་པར་དངུལ་འཇོག་གི་ལམ་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་ལྟར་ཡོད་ཚེ་དེར་ཡིད་ཆེས་ཞུ་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་གཅིག་གནང་ཡོད།  སྐབས་དེར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁེ་ཡོད་ཚོགས་པའི་ངོ་བོར་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་ཐུབ་པ་ཆེས་ཐོག་མ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། སྔ་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བུན་གཏོང་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་དོན་ལྟར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དངུལ་འཇོག་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདི་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དངུལ་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཚད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་གནང་སོང་།དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་གི་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཤིག་ནས་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་སྲ་བརྟན་གནས་པར་མིའི་ནུས་ཤུགས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ལས་བྱེད་དགོངས་ཞུས་གནང་བའི་བརྒྱ་ཆ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ལོ་རེ་ནས་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོག་སྤར་ཆ་གནང་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་ཁག་གི་ནང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་དེ་དག་གི་མི་ཚེ་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གཟིགས་རྟོག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྲི་ཞུ་བ་མང་དག་ཅིག་སྒེར་དོན་རྐྱེན་པས་དགོངས་པ་ཞུ་བཞིན་པར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་། མུ་མཐུད་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དུས་རྟག་ཏུ་ཚོར་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།ཁོང་གིས་ལས་བྱེད་ཚོའི་གསོལ་ཕོག་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་དང་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ་ལས་འཆར་རོགས་དངུལ་རྩ་བ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་རིག་གཞུང་དང་ཤེས་ཡོན་སོགས་སྡེ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དེ་སྔ་ནས་འབུལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་དབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དམིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ ༡༨ བསྐོ་གཞག་གནང་ཆོག་པའི་ཁོངས་སུ་གནས་སྤར་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲི་དང་དམིགས་བསལ་ ༡༨ བསྐོ་གཞག་གི་ཁོངས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ཡོད་པ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་སོ་སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཆེད་བསྐོང་གིས་བུད་མེད་ཀྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ་དེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།