Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

གཉན་རིམས་འགོག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་མ་དངུལ་ཇི་ལྟར་གཏང་དགོས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་མེད།

Tibetan News Headlines

  • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་ཆེད་གནོད་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
  • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གིས་བརྡ་འཕྲིན་དམག་འཐབ་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པར་ཉེན་བརྡ།
  • བོད་མིའི་མདུན་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་མིར་གོ་རྟོགས་ལས་གཞི་སྤེལ་བ།
  • བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་གདན་ས་ཁམས་པ་སྒར་གྱི་བཤད་གྲྭ་ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རའི་དེ་བྱུང་སྐོར་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

Friday 29/09/2023

  • UN Human Rights Council told: ‘End repression in Tibet; reject China’s membership bid’
  • China uses ‘deceptive ’methods to sow disinformation, US says
  • CTA carries out a career awareness program in South India
  • History of Khamgar Druk Shedra/College
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའི་ངོས་ནས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་སྐོར་དང་ནད་ཡམས་འགོག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་མ་དངུལ་ཇི་ལྟར་གཏང་དགོས་བྱུང་ནའང་ཐེ་ཚོམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའང་ཉེ་ཆར་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྲིད་སྐྱོང་གི་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་འབུལ་ཞུས་འཕྲལ་ཁ་ཉིན་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་འགོག་དང་མཐུན་སྦྱོར་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་བརྒྱུད་ད་བར་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་སྙན་གསེང་དང་ལྷག་པར་དུ་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་གལ་སྐོར་དང་སྦྲགས་ཏེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་མུ་མཐུད་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་གཞི་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་། གལ་སྲིད་རོགས་དངུལ་འདང་ངེས་པ་ཞིག་མ་འབྱུང་ཚེ་ད་ལྟའི་ནད་ཡམས་འདི་ཛ་དྲག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་དངུལ་གང་གི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱང་འགྲོ་སོང་གནང་བར་ཐེ་ཚོམ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་འདུག
སྐབས་དེར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་དང་པོ་དེ་ཏོག་དབྱིབས་སྔོན་འགོག་གི་སླད་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་་ངོས་ནས་བོད་མི་གང་མང་ལ་སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འགོག་ཁབ་དང་འབྲེལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་བ་དང་། སྨན་བཟོ་ཁང་ནས་འགོག་ཁབ་ཐད་ཀར་ཉོ་ཐུབ་མིན་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་དངུལ་ཡོད་ནའང་ཁྲོམ་རར་འགོག་ཁབ་མི་རག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དང་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མགོ་ལས་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་གང་ཡོད་པ་བཟུང་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་ལ་འཛེམས་མི་དགོས་པར་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་བོད་མི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པར་ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་ཤེས་མཁན་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ངེས་པར་དུ་ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་བསྐོ་བཞག་གནང་དགོས་པ་དང་། གཞིས་ཁོངས་སུ་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་མི་ཐུབ་ཚེ་ས་གནས་གཞན་ནས་ངེས་པར་དུ་བརྒྱབ་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག
དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་གཉིས་པ་ནི་ནད་ཀྱིས་མནར་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནད་པའི་གྲངས་ཕྲན་བུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་རླབས་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། དེའི་ཐད་སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་གནང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་དང་འབྲེལ་ནས་སྲོག་རླུང་སོགས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཁོ་ཆས་མ་འདང་བར་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མི་འབྱུང་བ་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ནད་ཡམས་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་དག་ལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྟ་རྟོག་གནང་རྒྱུའི་རྐང་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པའི་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་ཆ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་དབུས་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་བསྐྱར་སྒྲིག་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་ཀྱི་སློབ་སྟོན་པ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་སྐུའི་བླ་སྨན་པ་ས་འདུས་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་གཉིས་སྔར་མུས་སུ་གནས་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བདུན་ནི་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་སྤྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་ལགས། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་བཅས་གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག
གཞན་ཡང་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་རོགས་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ད་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒོར་འབུ མ་ ༢༢༥ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༧༢ ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་རོགས་དངུལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་༩༡༥ ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་ནས་འགྲོ་གྲོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༦༥༦ ལྷག་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞལ་འདེབས་ཁྱོན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༡༤༡ ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་ནས་ད་ལྟ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༡༢ ལྷག་ཡོད་སྐོར་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་དང་ཨ་རིའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་རོགས་དངུལ་ (PRM) གཉིས་ནི་རོགས་དངུལ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་དེ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་སྟབས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁང་གཞན་གྱི་ནང་གཉན་རིམས་སྐབས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་ལྷག་དངུལ་རྣམས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་གྲོས་བསྡུར་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རོགས་དངུལ་གང་འཚམ་ཚད་ལྡན་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད་པ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༤ ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ཇེ་ལེགས་སུ་དེ་ཙམ་མ་ཕྱིན་པར་གནས་ཚེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ཟླ་བ་བཅུའི་ནང་དུ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༠༥༩ ཙམ་འགྲོ་སྲིད་པའི་འཆར་རྩིས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐད་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོག་ཁབ་དང་སྔོན་འགོག་གི་མཁོ་ཆས་སོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྗེས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་རྗེས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།