Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སློབ་སྟོན་པ་གསུམ་བསྐོ་གཞག

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཕྱིར་བསྡུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཚོགས་ཆུང་དེར་སློབ་སྟོན་གནང་མཁན་མི་སྣ་གསུམ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུགདེ་སྔ་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་མང་ཆེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལམ་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་སྤྱི་སྒེར་གྱི་མཛད་ཁུར་ཅི་རིགས་བཞེས་བཞིན་པ་དང་། བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱང་ལས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་འདྲ་མིན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མུས་ཡིན་སྟབས་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་བཅོས་སྒྲིག་ཞིག་དགོས་གལ་དུ་གཟིགས་ཏེ་ད་ཡོད་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་སྟེ་འབྲེལ་ཡོད་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་ལ་འགན་བསྐུར་ཐོག་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཏན་འཇགས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་རིན་ཆེན་ལགས་དང་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། བཀའ་ཤག་གི་ཆབ་སྲིད་དྲུང་ཆེ་བཀྲིས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་སློབ་སྟོན་པར་དེ་སྔོན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག  ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་འབྲོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བཅས་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུགརླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་སུ་གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་གནང་ཕྱོགས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་འདྲི་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་ཁོང་གིས་དེ་སྔོན་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལོ་རེར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ནས་དུས་སུ་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་མཁོ་སྒྲུབ་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བཅས་ཞུས་ཏེ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་སྙན་གསན་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཞུས་ཏེ་འདོན་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད།  གཞི་རྩའི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་ཐོག་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་འདས་པའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་རིམ་པས་མི་འགྲོ་སྣོན་འཇུག་རིགས་གནང་སྟེ་ད་ཆ་ཚོགས་མི་གྲངས་ ༡༦ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ནང་བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསར་བཙུགས་གནང་བའི་གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཞིའི་ཁོངས་ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་གཉིས་དེ་སྔའི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།