fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

ཐེག་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ སྟེ། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུའི་བླ་གཟའ་ཉིན་ཞིང་བཤེགས་དམ་པ་ྋསྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐེག་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་ The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མི་འཇིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ངོ་བོར་བརྟན་ཕྱིར་ཟབ་ལམ་བླ་མ་མཆོད་པའི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་སོང་།

དེ་རིང་སྔ་ཐོག་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བལ་ཡུལ་ཀོ་པཱན་དགོན་པའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཉིད་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དགེ་འདུན་འདུས་མང་གིས་བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་༸སྐུའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནང་སྒོ་ཁག་གནང་གྲུབ་སྟེ། སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༨ ཐོག་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་༸བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པས་སྤོས་སྣེ་སྤྱན་འདྲེན་དང་། ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་༸བཞུགས་ཁྲིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་དང་སྦྲགས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ནས་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་གནང་ཐོག སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཚོན་པའི་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་མུ་ནེའི་སྐུ་བརྙན་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་འབུལ་རྫས་གཙོ་བོར་ཆེད་འབུལ་བརྒྱུད་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གནང་ཡོད།

སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སངས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་དོ་སྣང་གནང་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་འདིར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་མཛད་རྒྱུའི་ཐུགས་དགོངས་མཛད་བཞིན་ཡོད་པར། ཐེངས་འདིའི་ཐེག་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་སོང་།

ལྷག་པར་དུ་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ནས་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གྱོན་པ་ཙམ་མིན་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་ཆེད་གཉེར་དང་། ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དོན་དངོས་ལག་ལེན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་དང་། གཞན་ལ་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་སོང་།

གཞི་རྩའི་དེ་རིང་བརྟན་བཞུགས་འདི་ནི་ཉེ་འཆར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པའི་ྋསྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐེག་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བརྟན་བཞུགས་སྐབས་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་བློ་ཐུབ་ཀྱི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཡུལ་ལུང་མང་པོའི་ནང་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཡོད་པ་སོགས་བཀའ་སྩལ་དང་སྦྲགས། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་ཡག་པོ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད་ལ། ངོས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཡོངས་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་སྩལ་སོང་།

(Visited 93 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།