Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་ཚད་བཀག

Tibetan News Headlines

  • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
  • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
  • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
  • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

  • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
  • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
  • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
  • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
  • Health and Wellness: stomach cancer

དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Octopus Books དང་ Quarto  པར་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་པར་སྐྲུན་གྱི་རིན་གོང་ཆུང་བར་གཞིགས་ནས་དཔེ་དེབ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐེ་ཝན་དང་བོད་ཀྱི་མཚོན་པའི རྒྱ་ནག་གིས་ཚོར་རྣོ་བར་བརྩི་བཞིན་པའི་བརྗོད་དོན་ཁག་ཅིག་ནག་གསུབ་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུགདེ་ཡང་ཁ་ཉིན་ Financial Times  གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང་དུ། པར་སྐྲུན་ཁང་དེ་དག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་ལ་ཡང་སྒྱུར་བཅོས་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་པ་དང་། པར་སྐྲུན་ཁང་དེ་གཉིས་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའི་མི་གཉིས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར། Octopus དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་དེབ་གཉིས་ནང་དུ་ཐེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་དོན་ནག་གསུབ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཐེ་ཝན་དང་འབྲེལ་བའི་ས་བཅད་གཅིག་ཡོངས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ This Book is Anti Rascist ཞེས་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ལ་རྒོལ་བའི་རི་མོའི་དཔེ་དེབ་གྲགས་ཅན་པར་སྐྲུན་བྱེད་མྱོང་མཁན་ Quarto  པར་སྐྲུན་ཁང་ངོས་ནས་ཀྱང་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་དུ། ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་མཁན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་གྲགས་ཅན་ Ai Weiwei དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་མ་ཟད།  ཐེ་ཝན་གྱི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་དོན་ཁག་ཤར་ཨེ་ཤའི་མི་རིགས་ཡིན་པར་སྒྱུར་བ་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་དེབ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་བྱ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུངས་ཡིན་པར་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་འདུགཧོང་ཀོང་གི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་བ་ལྕམ་ Rose Luqiu ལགས་ཀྱིས་Financial Times གསར་ཤོག་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཁང་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱར་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་རྒྱ་ནག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་དྲི་རྩད་དང་འབྲེལ། ད་རེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་གཞིགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གསར་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ་མ་ཟད། དེ་བཞིན་པར་སྐྲུན་ཁང་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་ད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་པར་སྐྲུན་གྱི་རིན་འབབ་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ཡིན་ནའང་ཁུལ་དེའི་ནང་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

དེའང་གསར་ཁང་གིས་སྔར་ལོ་ཨ་རིའི་ RR Donnelley & Sons ཞེས་པའི་དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆུང་ཞིག་མཐོང་བའི་ནང་དུ། ཚོང་ལས་ཁང་དེའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡན་ལག་དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་སྔར་ལོ་ཤིན་ཅང་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་དང་དེ་བཞིན་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་འཁོད་པའི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་Hachette  དཔར་སྐྲུན་ཁང་གི་མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་གསར་ཁང་ལ་གསུང་དོན་ལྟར་ན། Octopus Books དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ་དེར་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིན་གོང་ཡང་སྤར་འདོད་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་དང་སྦྲགས། སྤྱིར་པར་སྐྲུན་ཁང་ནི་བསམ་བློ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སྟབས།  བརྗོད་བྱ་ལ་ཚད་བཀག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནི་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད་འདུག

Quarto པར་སྐྲུན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག་གིས་པར་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་གཞི་མཁོ་འདོན་གྱི་སྐུལ་མ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་འགྱུར་བ་གཏང་གི་མེད་པ་མ་ཟད། དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས། པར་སྐྲུན་ཁང་གིས་མ་ཤེར་བདག་པའི་མངོན་འདོད་ལ་ཡང་ལྟ་དགོས་སྟབས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་གི་མཁོ་འདོན་པ་དང་མཉམ་ལས་བྱེད་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྗོད་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།