Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་དང་ཧོང་ཀོང་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ལ་གངས་སེང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འཇར་མ་ནིའི་ཡན་ལག་གིས་ Snow Lion Human Rights Prize ཞེས་གངས་སེང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ Tibet Action Institute འམ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་དང་ “Freedom for Hong Kong” ཧོང་ཀོང་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ལ་ཕུལ་འདུག

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འཇར་མ་ནིའི་ཡན་ལག་གི་དྲྭ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འཇར་མ་ནིའི་རྒྱལ་ས་ Berlin དུ་ཁོར་ཡུག་གླེང་སྟེགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུ་མགྲོན་དུ་འཇར་མ་ནིའི་ཐའེ་ལྦན་གཞུང་ཚབ་ Jhy-Wey Shieh ལགས་གཙོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི། དེ་བཞིན་སྦར་ལིན་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་སོགས་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ Richard Gere ལགས་ཀྱིས་བརྙན་བརྒྱུད་ ༢༠༢༤ ལོའི་གངས་སེང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་ནས་མི་ལོ་མང་པོའི་རིང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཆེད་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པར་བསྔགས་བརྗོད་དང་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་མང་དག་ཅིག་གི་དམིགས་དཔེ་འཛིན་ས་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

བཀྲས་མཐོང་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གཟེངས་རྟགས་དེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལྟར་བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་སྒུག་གནང་མཁན་གྱི་ཕྱག་སྦྲེལ་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆེད་འཛུགས་བྱས་པའི་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་གྱི་གཏན་འཇགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭར་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ས་ཡ་ལྷག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདོན་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག

དེ་བཞིན་ “Freedom for Hong Kong” ཞེས་ཧོང་ཀོང་རང་དབང་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ Amy Siu ལགས་དང་ Ray Wong ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཧོང་ཀོང་མི་རིགས་ཡོངས་ལ་བཀྲིན་ཆེ་ཞུ་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཧོང་ཀོང་མང་ཚོགས་ནས་མུ་མཐུད་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ “Snow Lion human rights prize” འམ་གངས་སེང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཟེངས་རྟགས་དེ་བོད་གཙོས་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་གནང་སྟེ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ལ་འབུལ་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།