Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

ཝུ་ཧན་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསོན་པོ་དུར་སར་རྫོང་བཞིན་པ།

Tibetan News Headlines

  • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
  • China announces sanctions on U.S. defence firms
  • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
  • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
  • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

  • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
  • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
  • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

དེ་རིང་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནང་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ་དང་ནད་གཉོག་སོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་མང་པོ་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བརྡལ་འབྱུང་བཞིན་པའི་ཁྲོད་ནད་དུག་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་སྨན་ཁང་གི་རྩིག་གྱང་གཏོར་ནས་ཕྱི་ལ་བྲོས་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་། དེ་བཞིན་སྨན་པའི་ནད་པ་ཁག་ཅིག་གསོན་པོ་རྒྱབ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དུར་ལ་བརྫངས་བ་སོགས་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི་བཀག་སྡོམ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་མི་མང་ནས་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་གླེང་མོལ་དང་ཡིག་འབྲེལ་བྱས་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཕྱི་ལ་ཁྱབ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་རིམས་ནད་ཕོག་པའི་ནད་པ་ཞིག་གི་བུས་སྐད་འཕྲིན་དུ་ཡི་གེ་བྲིས་བ་ཞིག་ཕྱིར་གྱར་བྱུང་བར་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཉལ་ཁྲི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁོང་གི་པཱ་ལགས་སྨན་པ་ཞིག་གིས་གསོན་པོ་རྒྱབ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དུར་སར་བརྫངས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་གནང་འདུག

ཡི་གེ་བྲིས་དེའི་ནང་ནད་པ་གསར་པ་ཞིག་ལ་ཉལ་ཁྲི་མཁོ་སྤྲོད་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་པཱ་ལགས་གསོན་པོ་རྒྱབ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང།  ཁོང་གི་བུས་རྒྱབ་ཁུག་གི་ཁ་ཕྱེས་ནས་པཱ་ལགས་ཀྱི་ལུས་པོར་ལག་པ་འཆང་དུས་པཱ་ལགས་ཀྱི་ལུས་པོའི་དྲོད་ཡལ་མེད་པ་མ་ཟད་མིག་ཕྱེས་ནས་ཁོང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་གྲབས་བྱས་ཀྱང་། སྨན་པས་བཙན་དབང་གིས་ཁོང་ཕྱི་ལ་ཕུད་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོར་ཕུང་པོ་དུར་སྤས་བྱེད་མཁན་སྐད་ཐོངས་ཤོག་ཅེས་བཙན་སྐད་བཏང་ཡོད་པ་ལྟར་པཱ་ལགས་གསོན་པོ་རྒྱབ་ཁུག་ཏུ་བཅུག་ནས་རླངས་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་བཞག་ནས་དུར་སར་བརྫགས་འདུག ནད་པ་དེའི་ཆུང་མའི་མིག་ནས་རང་དབང་མེད་པར་མིག་ཆུ་ཤོར་ཡོད་སྟབས། སྨན་པས་ཁོང་མོར་རིམས་ནད་ཕོག་སྟབས་མིག་ཆུའི་ནང་ནད་དུག་འདྲེས་ཡོད་པར་བརྗོད་དེ་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག

རྩ་བའི་དེ་རིང་བར་རྒྱ་ནག་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ནང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནད་དུག་ཕོག་པའི་མི་གྲངས་ ༧༤༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ནད་པ་ ༢༠༠༤ ལྷག་གྲོངས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་འདུག   དེ་བཞིན་བོད་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཁ་སང་ཚེས་ ༡༧ བར་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ནད་པ་ ༥༠༨ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཁྱོན་བསྡོམས་ནད་པ་ ༡༨ བྱུང་བ། དེ་བཞིན་ཀན་སུའུ་རུ་ནད་པ་ ༩༡ དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་དུ་ནད་པ་ ༡༧༢ བྱུང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།