Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིས་མཚན་དམག་སྦྱོང་བརྡར།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

འཕགས་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་སྲུང་དམག་མིའི་དབར་ས་ཆའི་བདག་དབང་གི་གནད་དོན་སོགས་དང་འབྲེལ་ཏེ་གདུང་ཐུག་གི་རྣམ་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར་རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིས་རྒྱ་གར་དང་ས་ཐག་ཉེ་བའི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་མཚན་དམག་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་འདུགཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་ Common News གསར་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ Western Theatre Command ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཕྱོགས་དམག་སྡེའི་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ས་ཤིན་ཅང་དང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ས་གནས་མཐོ་ཚད་ལ་ཕི་ཊི་ ༡༦༠༠༠ ལྷག་ཡོད་སར་དམག་དོན་གྲ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་མཚན་དམག་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཡོད་པ་བཀོད་འདུག

Western Theatre Command ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཕྱོགས་དམག་སྡེ་ནི་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་གཙོས་ཤིན་ཅང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བར་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིའི་སྡེ་ཁག་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དམག་སྡེའི་ལྟ་རྟོག་བཀོད་ཁྱབ་འོག་ད་ཆ་འཕགས་བོད་ས་མཚམས་དང་ཤིན་ཅང་གི་ས་ཁུལ་དུ་གནམ་ཐང་སུམ་ཅུ་ལྷག་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དམག་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་གནམ་ཐང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བཞིན་པ་དེས་མ་འོངས་པར་དམག་མི་རྣམས་འགྲུལ་སྐྱོད་སྟབས་བདེ་ཆགས་ངེས་ཡིན་པ་དང་གནམ་ཐང་སུམ་ཅུ་དེ་དག་ཁྲོད་ནས་གསུམ་འཕགས་བོད་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་བོད་དབུས་ཁུལ་གྱི་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་དང་དིང་རི། སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་བཅས་སུ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པར་བརྗོད་ཡོད།གཞི་རྩའི་བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་མིའི་དབར་གདུང་ཐུག་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་དོན་ས་མཚམས་ཀྱི་བདག་དབང་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྩོད་རྙོག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྔར་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་སྤང་མགོན་མཚོའི་ཁུལ་དུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་མིའི་དབར་གདུང་ཐུག་བྱུང་རྗེས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དམག་མིའི་འགོ་ཁྲིད་དབར་གྲོས་མོལ་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་ལྷག་བྱས་མཐར་གནད་དོན་དེ་ཞི་སྒྲིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་། ལ་དྭགས་བདེ་བཟང་ས་གནས་གཙོས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངལ་ཁུལ་དང་འབྲས་ལྗོངས་བཅས་སུ་ཡོད་པའི་ས་མཚམས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་དུས་ད་ལྟའང་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་ཞི་སྒྲིག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་མེད།ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་དག་དང་འབྲེལ་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ནས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་དམག་སྦྱོང་གི་ལས་གཞི་དང་མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་སྐྱེད། དེ་བཞིན་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་རྒྱ་ནག་བཅིངས་གྲོལ་དམག་མིའི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་སྐོང་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་ཉེ་བའི་དུས་སུ་མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དམིགས་ཏེ་མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་དམག་མི་ ༥༠༠༠༠ ལྷག་འཕར་སྣོན་གནང་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Rajnath Singh མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྲུང་གནས་བབ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་གནད་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་རྙོག་དེ་ནི་དངོས་འབྲེལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་དཀའ་རྙོག་དེ་དག་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་འདོད་ཡོད་ཀྱང་རྩ་ཆེ་བའི་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དུས་ནམ་ཡང་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་ཐབས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།