Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་གཏོང་བཞིན་པར་འདྲི་རྩད་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

Tibetan News Headlines

  • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
  • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
  • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
  • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

  • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
  • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
  • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
  • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
  • Health and Wellness: stomach cancer

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་། Tibet Justice Center དེ་བཞིན་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་བཅས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཞིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོང་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པ། འཛམ་གླིང་ཡུ་གུར་ལྷན་ཚོགས་སོགས་ཁྱོན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ ༡༨ ཙམ་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་བོད། ཤིན་ཅང་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་ནང་ཆོས་དད་འདྲ་མིན་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སྟེང་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ལ་འདྲི་རྩད་ནན་པོ་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་བྱས་འདུག
དེ་ཡང་ཚོགས་པ་ ༡༨ དེ་དག་གི་ངོས་ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའི་མཚན་ཐོག་ལ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འདུག དེའི་ནང་ཚོགས་པ་དེ་དག་གིས་སྔར་ལོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གླེང་སློང་གནང་པ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གཞུང་ལ་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་དང། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཁས་ལེན་ཞུས་པ་ཁག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གནང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་འོག་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་འཕྲལ་མར་གློད་བཀྲོལ་ཐོངས་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་དོན་བཞིན། སྔ་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢ སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཚོས་གཙོ་འཛིན་མཆོག་གིས་ཞུ་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་འཛིན་བཟུང་དང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་པ་སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་རྡོག་རོལ་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཐེར་བཏོན་དང་ཆབས་ཅིག རིང་མིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༤ པའི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ཚོགས་ཁག་གི་ལྷན་དུ་ཟུངའབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་ཆེས་ཞན་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་གླེང་སློང་གནང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་ཀྱང་གནང་འདུག
ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་གཞན་ཞིག་ལ་སྔར་ལོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བསྒྲགས་གཏམ་དེའི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་གནང་མཁན་དང་དེ་དག་གི་ནང་མི་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་མ་ཟད། དོན་གནད་ཁ་ཤས་ཐོག་གནས་སྟངས་ད་དུང་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་ཏེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དོན་དག་དེར་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པའི་རྣམ་པ་ཆེས་མངོན་གསལ་ཡིན་པ་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག
དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འཇུག་འོག་ཡོད་པའི་རྒྱ་རིག་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམས་གློག་བཀྲོལ་བཏང་མེད་པ་དང། ལ་ལ་ཞིག་བཙོན་
གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་སྡིགས་ར་དང་སུན་གརྩེར་བཟོ་རྐྱེན་རང་གི་ཕྱག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་དཔེ་དེབ་ཚོང་འགྲེམས་པ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་གིས་ཟླ་བ་མང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཕྱིན་པ། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་མང་གཙོའི་ལས་དོན་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ། བཙོན་འཇུག་འོག་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཐོབ་ཐང་མ་སྤྲད་པ། ཡུ་གུར་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ Ilham Tohti མུ་མཐུད་བཙོན་ཁང་ནང་ཚེ་བཙོན་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང། བོད་མི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་དུ་གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་དང་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་ཕུད་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་དག་ཞིག་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག
ཚོགས་པ་དེ་དག་ནས་སྙན་ཞུ་དེའི་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པར་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་པ་འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇོག་དང་དོན་འཁྱོལ་གྱི་ལག་བསྟར་དགོས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང། འཇིགས་སྐུལ་བར་གདོང་ལེན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་གིས་ཡུ་གུར་དང་བོད་མི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ར་འཕྲོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་བ་དབུས་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་གྱི་རང་དབང་ལ་ལྷོད་ཡངས་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་དོན་གནད་ཁག་ ༥ བཏོན་གནང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།