Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་འཛུམ་དཀར་ལགས་ཀྱི་གཅུང་མོ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག

Tibetan News Headlines

  • Himachal Government schools to implement SEE learning
  • Dalai Lama grants an audience to Tibet supporters from Japan
  • Mass relocations of Tibetans not voluntary, villagers coerced by extreme pressure: HRW
  • Three-day Tibetan settlement cooperative’s conference begins in Dharamshala
  • Idea to Execution: Dalai Lama College hosts EntrepExpo

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༢

  • ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ SEE ཤེས་ཡོན་ལག་བསྟར་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་འཚོགས་སོང་།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་འོང་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཙན་གྱིས་གཞིས་སྤོས་བྱེད་བཞིན་པ་ར་སྤྲོད་གནང་འདུག
  • བོད་མིའི་མཉམ་འབྲེལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
  • ཏྰ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་ཚོང་རིགས་ཁྲོམ་སྟོན་གནང་འདུག

ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཟླ་སྐྱིལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ཉེས་རྟོག་པས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བའི་གནང་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བོད་པའི་བུད་མེད་འཛུམ་དཀར་ལགས་ཀྱི་གཅུང་མོ་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུགཁ་སང་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གི་དྲ་གནས་ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་ནག་ཆུ་ཨ་མདོ་རྫོང་རྩ་རིང་གྲོང་རྡལ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་པའི་བུད་མེད་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གསལ་ཁ་མེད་པར་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་མོ་ནི་ཟླ་སྔོན་མའི་ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རང་ཁྱིམ་གྱི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཤམས་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་རྒྱ་གཞུང་ཉེས་རྟོག་པས་རང་ཁྱིམ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་འཛུམ་དཀར་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཅིག་པའི་གཅུང་མོ་ཡིན་པ་གསལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་ཞིག་གིས་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེས ༡༡ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པ་ཐོ་རེངས་ཙམ་ལ་རྒྱ་གཞུང་ཉེས་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ལྷ་སའི་བཀག་ཉར་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ལུགས་དང་། ད་ཆ་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་དང་ཁོང་གི་གཅེན་མོ་འཛུམ་དཀར་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་ ༣ དང་ ༢༠ ལྷག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་ཁོང་སྤུན་མཆེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཉེས་མིང་སྣ་ཐོག་ནས་བོད་མི་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་། སྡོད་ཁྱིམ་སོགས་སུ་གང་བྱུང་དུ་སྔོག་གཤེར་བྱས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་ཡོད་མེད་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་སྤུན་མཆེད་དང་ངོ་ཤེས་པ། གྲོགས་ཕོ་མོ་སོགས་ཡོད་མེད་འདྲི་རྩད་དང་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་པ་མ་ཟད། སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་མཆོད་མཇལ་དང་གསུང་ཆོས་ཞུ་ཡུལ་སོགས་སུ་འགྲོ་མི་ཆོག་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

ད་རེས་རྒྱ་གཞུང་ཉེས་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་གཡུ་སྒྲོལ་ལགས་ནི་བོད་ཆུ་ས་ཁུལ་ཨ་མདོ་རྫོང་རྩ་རིང་གྲོང་བརྡལ་ནས་ཡིན་ཞིང་། ད་ཆ་རང་ལོ་ ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གི་གཅེན་མོ་འཛུམ་དཀར་ལགས་ནི་རང་ལོ་ ༢༧ ཡིན་ཞིང་། ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་འབྲོག་ལས་གནང་སྟེ་འཚོ་བ་བསྐྱལ་གྱི་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།