Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།

Tibetan News Headlines

  • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
  • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
  • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
  • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

  • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
  • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
  • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
  • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
  • Health and Wellness: stomach cancer

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ Antony Blinken མཆོག་གིས་དེང་སྐབས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གིས་སྔར་ལས་དམ་དྲག་དང་བཙན་ཤུགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུགདེ་ཡང་ཁ་སང་ CBS བརྒྱུད་ལམ་དུ་་སྐར་མ་ ༦༠ ཅན་གྱི་བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ་ཞིག་གི་ཁྲོད། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས། རྒྱ་ནག་ནི་དམག་སྟོབས་དང་དཔལ་འབྱོར། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་རྩ་ཆེར་བཟུང་སྟེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་གི་གོ་རིམ་སྒྲིག་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ། འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲོད་བཙན་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་འཛམ་གླིང་གི་གོ་རིམ་དེ་སྒྲིག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཁོང་གི་ད་དུང་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་རྒྱབ་ལ་ཐོན་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། རྒྱ་ནག་གིས་སྒྲིག་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རིམ་དེར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

རྩ་བའི་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་ཇཱོ་བྷ་ཊན་མཆོག་གིས་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཏམ་བཤད་ཐོག་མ་དེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཁོང་གི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་་ཕིང་ལ། ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་སླེབས་པར་དགའ་བསུ་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་འཁྲུག་རྩོད་འདོད་ཀྱི་མེད་པར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

སྤྱིར་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་དུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཆེས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཆགས་པའི་ཁྲོད། ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བའི་གནད་དོན་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེར་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གི་ཤིན་ཅང་ནང་གི་ཡུ་གུར་མང་ཚོགས་ཐོག་སྤེལ་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་དག་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།ཡང་དེའི་བར་ན་ཁ་སང་ Guardian གསར་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ New Zealand ནང་གི་གུ་ཡངས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པས་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཤིན་ཅང་་ཡུ་གུར་མང་ཚོགས་ཐོག་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བཞིན་པ་དེ་དག་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་མིན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཁྱེར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ། བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་དེའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེང་སྐབས་ New Zealand གཞུང་འཛིན་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་ཤིན་ཅང་ནང་དུ་ཡུ་གུར་མང་ཚོགས་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐོག་ལ་ལངས་་ཕྱོགས་མཁྲེགས་ཙམ་འཛིན་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སླེབ་བཞིན་པའི་ཁྲོད་འདིར།

ཉེ་ཆར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་བློན་ Jacinda Ardern མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དང་། དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་། དེ་བཞིན་རང་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ New Zealand གཞུང་གི་ངོས་ནས་སེམས་འཚབ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་བཟོས་ཟིན་ཡོད་སྐོར་དང་འབྲེལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་ཁྲོད་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག རྒྱབ་སྐྱོར་ནམ་ཡང་བྱེད་ཐབས་མེད་སྐོར་གསུངས་འདུག

ཁོང་གི་ད་དུང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཚོང་འབྲེལ་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག   དེ་བཞིན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་འགོག་ཐབས་ཐོག་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་སྐོར་དང་འབྲེལ། རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཁྲོད་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བཞིན་པ་ལྟར། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་འོས་འགན་དང་འཚམ་པའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་འདུག

རྩ་བའི་སྔར་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནས་ད་བར་ New Zealand ཁུལ་གྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁྲོད། རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་ལྷན་དུ་ཕྱིར་ཚོང་གི་དངུལ་འབོར་སྡོམས་དེ་ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་། ཨོ་གླིང་དང་ཨིན་ཡུལ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་མཉམ་དུ་ཕྱིར་ཚོང་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

 

སྔར་ལོ་ཨོ་གླིང་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་རུ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁྲལ་སྤར་བ་དང་ཡུལ་དེ་ནས་དངོས་ཟོག་ནང་འདྲེན་གྱི་ཚོང་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་སེར་རྣམས་ཨོ་གླིང་་དུ་འགྲོ་རྒྱུར་དམ་དྲག་སོགས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡིན་མིན་ཅི་རིགས་ཀྱིས་འཁོན་ལན་རིམ་པ་སློག་པའི་ཁྲོད། ཨོ་གླིང་ལ་ཡུལ་དེའི་སྒོར་མོ་ཐེར་འབུམ་ ༤༨ ཙམ་གྱི་ཚོང་གི་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོད་པ་རེད།

དེང་སྐབས་ New Zealand ཙམ་མ་ཟད། ཨིན་ཡུལ་དང་ཨོ་གླིང་དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཤིན་ཅང་གི་གནད་དོན་དེ་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་གྱི་གནད་དོན་ཡིན་མིན་ཐོག་གླེང་གློང་གནང་བཞིན་པའི་ཁྲོད། ཨིན་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་དེ་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་རང་ཡིན་པའི་གྲོས་ཆོས་བཞག་པ་མ་ཟད། ཨིན་ཡུལ་དང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་དང་ལྷན་དུ། ཤིན་ཅང་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་ཡང་བཅད་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།