Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འདི་ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་སྤྱོད་ཁག་མངོན་གསལ་གནང་བ།

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཟླ་ ༩  ༡༣ ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ chief Antonio Guterres ལགས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ནག་གིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་འཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་མཁན་གྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཁོན་འཛིན་དང་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་ཐེངས་ ༩ པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༨ ལྷག་གི་མིང་གཞུང་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་མི་མང་ལ་བསྙོན་འཛུགས་བྱས་ནས་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ། མི་མང་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་དང་བཀག་བསྐྱིལབྱས་པ། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གིས་མིང་ཆད་བཟོ་བཞིན་པ་སོགས་གསལ་འདོན་གནང་འདུག

རྩ་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ ༣༨ ཙམ་གྱི་མིང་འདོན་གནང་སྟེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་མིང་འདོན་གནང་བ་ལས་གཅིག་ནི་རྒྱ་ནག་ཡིན་པར་གསལ་འདུག
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་  Andrew Gilmour ལགས་ཀྱིས་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོའི་ངང་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་ནས་འདི་གར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་མཁན་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ནི་འཇལ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཁྱེད་ཅག་མུ་མཐུད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་གི་ལས་རིགས་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་དང་གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་སྒེར་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྲིད་གཞུང་གིས་འཇིགས་སྐུལ་བར་བསྙོན་འཛུགས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོ་བར་ཁ་ཡར་ནས་ཉེས་ཆད་གཏོང་བཞིན་པའི་བྱེད་ལས་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་དེ་རིགས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཚུལ་ནན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་ཕྱག་རོགས་  Andrew Gilmour ལགས་ཀྱིས་གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་གོང་གི་སྙན་ཐོ་འདི་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་སྙན་ཐོ་དེ་ནི་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནས་བབ་ནི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།